Revitalizace ulice Československé armády, Planá nad Lužnicí, 2016 - 2018. CZ

Zadání
Zadáním je vypracování územní studie obce Planá nad Lužnicí o ploše cca 6000m² v severní části města. Investorem akce je město Planá nad Lužnicí. Jedná se o rozšíření řešeného území v rámci akce Atelieru Vltava s.r.o “2014-18 Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí ”. Výměra nového území znamená navýšení území z původních cca 18600 m² na 24600 m² v severní části původně řešeného území v rámci intravilánu
obce. Celý projekt se opírá a rozšiřuje podobně řešený původní architektonický návrh vzniklý v architektonické anonymní soutěže z roku 2013-2014.


Urbanistické řešení
Kontext menšího jihočeského města, které leží v částečné konurbaci s městy Tábor a Sezimovo Ústí, vyžaduje citlívý zásah v podobě revitalizace v centrální části města. V konurbaci existují města v propojení jednou
hlavní původní komunikací, vedoucí ze středu na jih Čech. V současné době zmíněná města konurbace postupně získávají svoje obchvaty v podobě dálnice D3 a dalšími úpravami. Toto jsou příležitosti pro revitalizaci
městských center, kterými dříve vedla jedna z hlavních komunikací propujující převážně střed a jih Čech. Jedno z takových center je i ve městě Plané nad Lužnicí.
Rozšířené území revitalizace centra plynule navazuje na původní architektonický soutěžní návrh a přebírá další architektonické, tektonické a další materiálové řešení. Jedná se o vytvoření kompakního celku revitalizovaného
centra města Planá nad Lužnicí, které se skládá z původního a nově rozřířeného území v severní části. Dopravní systém je podpořen o semafory, aby komplexní systém mohl spolehlivě fungovat. V rámci
celé šířky uličního profi lu mohou tak vznikout cyklistické pruhy orientované každý v jiném směru.
Řešení umožňuje vytvoření širších pěších částí a lepší napojení na nově vzniklé obytné ulice. Celková komunikace v rámci města je tak více bezpečná, přehledná a pohodlná.
Město tak více patří pěším, občanům, náhodným návštěvníkům a cyklistům na úkor automobilové osobní a nákladní dopravy.

Koncepce architektonického řešení veřejného prostoru
Veřejný prostor rozšířeného území se snaží vhodně doplnit prostor náměstí a jižní část řešeného centra města, snaží se na něj dále navázat nejen v pojetí veřejného prostoru a řešení dopravy.
Cílem návrhu je jasně vymezit funkce prostor, jejich uživatele a vytvořit přirozené centrum města. Veřejný prostor umožňuje základní aktivity občanů a návšťěvníků řešeného území a dále je rozvíjí do soudobé
podoby. Každému typu dopravy - pěší, cyklistická a motorová doprava je vymezena linie po které se může centrem bezpečně pohybovat. Není opomenuto propojení s řekou Lužnicí.
Jednotlivá podélná parkovací stání respektují jednotlivé soukromé vjezdy a sjezdy. Zeleň následuje původní koncept řešeného území. Doprava je řešena v podobném uspořádání, kdy je původní komunikace silnice
první třídy zúžena na 7m z původních 10m. Silnice první třídy je změněna správním řízením s přesahem do staveního zákona na silnici druhé třídy a nižší možné stupně dle platné legislativy. Cyklostezka je
prodloužena stejným způsobem jako v původním řešeném území a tvoří cyklopruhy na obou stranách. Jeden cyklopruh je koncipován na šířku 1,5m po obou stranách hlavní komunikace. Vodící proužek má velikost
0,25m po obou strnách hlavní komunikace. Přechody pro chodce jsou řešení s přisvětlením. Přechody pro chodce jsou opatřeny ostrůvky v místech, kde je šířka komunikace a cyklostezky větší než 8m.
Jednotlivá parkovací stání a zeleň jsou doplněny v rozšířeném území tak, aby bylo dosaženo kvalitního architektonického prostoru v rámci revitalizce centra města a přitom byla splněna očekávaná kapacita zadaná
investorem.


Dopravní technická řešení, doporučení architekta, stavebního dopravního úřadu a dopravního inspektorátu pro projekt DÚR, DSP a DPS - 3-5 VF ČKA:
viz.str.11/85

Materiály
Rozšířené území plynule navazuje na původní architektonický soutěžní návrh a přebírá další archtitektonické, tektonické a jiná materiálové řešení.

Osvětlení
Rozšířené území plynule navazuje na původní architektonický soutěžní návrh a přebírá další archtitektonické, tektonické a jiná materiálové řešení.

Závěr
Veškeré další kroky musí být dále řešeny v projektu DUR - 3VF ČKA s DOSS a správcemi jedtnotlivých síťí městské infrastruktury. Důležité je také majetkoprávní vypořádání a řešení pozemkových záborů nebo
narovnání dle platné katastrální mapy. Architekt doporučeje řešit revitalizaci centra původního i rozšířeného území města v jednom komplexním projektu DUR, DSP a DPS.


Zároveň doporučuje investorovi řešit stavební práce najednou nebo v postupných fázích vycházející z jednotného projektu na obě zpracovaná území: DUR, DSP, DPS, DZS, VDS a ATD dle profesních dokumentů
ČKA VF3-VF8 za aktivní účasti investora a architekta.
Architekt doporučuje vypracovat investorovi položkový rozpočet se základními položkami včetné koncové ceny pro lepší kontrolu nákladů projektu rozšířeného území.

Atelier Vltava s.r.o
02/2016
info@ateliervltava.cz

2VF-Studie projektu

 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
 • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města

územní studie PPR 1VF - zadání

 • Katalog STS01 a DÚR řešení revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, 20160218

  územní studie ÚPP 2VF - ÚS+ÚAP

  • Revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, architektonická studie, územní studie revitalizace centra města
  • Katalog STS01 a DÚR řešení revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, 20160218
  • Katastrální mapa řešeného severního území
  • Výkres řešení dopravy DUR, revitalizace ulice Československé armády v Plané nad Lužnicí, 20160218