Revitalizace a rekonstrukce náměstí Edvarda Beneše v Kladně, 1. místo, Kladno, 2015-2018, CZ

Projekt se připravuje v rámci studie a ještě není dokončen. Veřejná prezentace proběhne 2/2/2016 v Kladně od 18:30. Prostor prezentace bude dále upřesněn.

 

AUTORSKÁ ZPRÁVA


Urbanismus
Náměstí Edvarda Beneše se nachází v centru statutárního města Klado. Je obklopeno starší původní kompaktní blokovou zástavbou, která je relativně nesourodá. V těsné blízkosti se nachází objekty občanského vybavení s různou potřebou parkování.
Náměstí slouží v současné době jako parkoviště bez možnosti využití jeho plochy jinak. V centru města se nachází starší lipové aleje, které je potřeba podpořit a doplnit. Cílem
stavebního záměru je podpořit pobytovou funkci náměstí při zachování
dostatečného počtu parkovacích míst, doplnění vegetace, mobiliáře a případně
uměleckých objektů. Situaci komplikuje procházející parovod a jeho ochranné pásmo.
Zakladním požadavkem je zachovat dopravu v klidu( parkování), která bude s dostatečnou kapacitou pro potřeby řešeného území a místní veřejnou vybavennost včetně středních škol a soudní budovy okresního soudu.

Architektura a dopravní řešení
Navrujeme architektonické řešení vycházející ze zúžení stávajících komunikací na minimum. Navrhujeme řešení a náměstí Edvarda Beneše, které je nově určeno více lidem a méně osobní a nákladní automobilové dopravě. Navrhujeme dostačující dopravu v klidu, cyklostezku a jednosměrku v místě původní ulice v obousměrech.
Důležité je těmito kroky nejen zklidnit dopravu na minimum, ale také posílit šíři veřejného prostoru v blízkosti soudu. Rozšířením místa pro občany a návštěvníky v parteru vytvoříme místo pro setkávání lidí.
V situaci je zahrnut požadavek na ponechání stávajícího stání pro autobus soud pro potenciálně nebezpečné osoby a jejich přepravu. Doporučení na doplnění stromořadí v ulici navazující na ulici Váňovu a dalších solitérních dřevin do prostoru náměstí,
Navrhujeme další celkové zklidnění prostoru v přilehlých ulicích Jana Palacha, Saskova, Váňova, Amálská a Zd.Petříka.  
V místě náměstí, které svírá soudní budova, škola a přilehlé bytové domy se snažíme o vytvoření plochy náměstí s možností posezení a prostoru setkávání. Na místo setkávání se snažíme upozornit vhodným sochařským objektem ve spolupráci se sochařkou M.Jáchymovou. V příložené grafické příloze se snažíme najít vhodné motivy a objemy v rámci nově vzniklého prostoru.
Vhodné napojení cyklostezky na městský cyklogenerel je důležitý pro rekreaci žáků škol  okolí a dalších návštěvníků, dále splňujeme požadavek na umístění
stání podzemních kontejnerů na tříděné odpady.
Současná kapacita parkovacích stání nesní v návrhu zkrácena, musí být naopak navýšena využitím a potvrzením průjezdné komunikace při severovýchodní frontě domů v blízkosti budovy Policie ČR. Město Kladno nechalo v současné době zpracovat analýzu parkování v centrální části města, jejíž výsledky jsou v této studii zapojeny.

Koncepce územní studie
Koncept návrhu architektonického řešení je konzultován se
zadavatelem a městkými architekty včetně stavebního úřadu a stavebního odboru magistrtátu statutárního města Kladna.
Předpokládaná cena realizace je dalším faktorem zpracování  architekotnické územní studie nového řešení náměstí s cílem další realizace, a to především z důvodu ohledu
na finanční možnosti realizace zadavatele.

Dokumentace a její účel - STS, DÚR, DSP, DPS
Dokumentace je zpracována v obsahu a rozsahu jednostupňové dokumentace
pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení, s případnými
úpravami a doplněními dle požadavků stavebního úřadu. Dokumentace je
současně zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.
Dokumentace bude zpracována jako jeden celek a bude členěna dle požadavků
objednatele na objekt SO.01 - SO.03. Dokumentace bude zpracována v souladu s
vyhláškou č. 499/2006 Sb.  146/2008Sb., o dokumentaci staveb a dokumentaci dopravních staveb, v platném znění.

Základní členění území územní studie a následné realizace
Řešené území je děleno do tří nezávislých funkčních celků pro budoucích realizaci. Součástí plnění zhotovitele je i geodetické zaměření řešeného území v potřebném
rozsahu pro návrh objektů SO.01-SO.03.

Veřejné osvětlení v územní studii
Veřejné osvětlení respektuje územní architektonickou studii proměny veřejného prostoru náměstí Edvarda Beneše.

Materiálové řešení a mobiliář
Materiálové zpracování je jasné a patrné z přiložené grafické části. Přiloženy jsou nejen výkresy povrchů a dílčího materiálového členění, ale také konkrétní vizualizace z perspektivy z pohledu chodce v dostatečné názornosti a souvislosti s řešenými hlavními částmi veřejného prostoru A-G před jetnotliou veřejnou  vybaveností.
Městský mobiliář je adekvátní pro původní kompaktní blokovou zástavbu dané části. Respektuje místní služby a jinou veřejnou vybavenost.

Zeleň
Zeleň je řešena kontextuálně na základě původní ulic a původních příčných profilů jednotlivých ulic. Důležitý je hmotový výraz jednotlivých stromů a trvalkových záhonů v rámci konkrétní obytné ulice jako např. Jana Palacha, Váňova atd. Mobiliářem a zelení jsou zdůrazněny silné objekty veřejné vybavenosti a podpořena je jejich symetričnost / asymetričnost či jiná výrazná tektonická vlastnost v rámci řešeného prostoru.
Jednotlivé stromy jsou v parteru doplněny o trvalkové záhony, které vhodně doplňují na maximum zvětšený veřejný prostor v okolí okresního soudu, přilehlých středních škol a jednotlivých bytových domů.

Atelier Vltava 01/2016
info@ateliervltava.cz


1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

2VF-Studie projektu

 • Vize revitalizace a rekonstrukce náměstí dle města - pdf sitauce 20160104
 • 1 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně, situace v pdf, 20160119
 • 1 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160119, katalog a situace
 • 3D model náměstí Edvarda Beneše v Kladně, STS01 - 20160121
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • 2 Konzultace studie řešení náměstí v Edvarda Beneše Kladně 20160125, katalog a situace
 • Podklad - CAD data, K2, 20160128
 • architektonická skica, která popisuje možné řešení náměstí pro další realizaci v říjnu 2016