Zahrada pro školící středisko ve Stanovišti u Brna, Jižní Morava, 2012, CZ
Parkoviště
Výsadba zeleně na parkovišti bude realizována na třech plochách. Dvě vymezují parkovací místa,
třetí pak vyplňuje prostor u obratiště.
Výběr stromů je ovlivněn charakterem místní vesnice, ve které najdeme několik starých sadů. Na
parkoviště budou vysazeny tři okrasné jabloně: ‚Malus baccata ‚Street Parade‘. Jedná se o 4-5 m vysoké
jabloně s malými červenými plody, které drží dlouho na stromech a z velké části poslouží jako potrava
ptákům. Nebudou tedy výrazně špinit parkovací stání.
Jako podrost pod stromy je volena výsevní směs: „květnatý podrost do stínu sečený během vegetace“,
která se skládá z bylin a travin odolávajících přistínění a konkurenci kořenového systému stromů.
Přírodní směsi mají pomalejší vývoj, proto první rok prochází porost plevelným stádiem. Zapěstovává se
sečí 1x – 2x během vegetace na výšku 5-8 cm. Je doporučován výsevek 3-5 g/m2. Poměr květin a travin
ve výsevní směsi je rovnocenný.
Parkoviště bude ze severovýchodní strany oddělené bukovým živým plotem o výšce 1,2 m a tloušťce
0,5 m. Před živý plot budou předsazeny cortenové desky dle návrhu technických prvků na parkovišti a
parkovací plocha bude řešena pomocí polovegetačních tvárnic.


Předzahrádka

Prostor předzahrádky bude uvozen keři botanických růží: Rosa canina a Rosa rugosa. Jedná se o
růže kvetoucí a nepříliš náročné na okolní podmínky. Dále je vybrán keř ořechoplodec (Caryopteris x
clandonensis) kvetoucí na podzim. Předzahrádka bude srovnána do roviny a zamulčovaná štěrkem.
Schod od okolního terénu bude držen cortenovými deskami. Rovněž výsadba předzahrádky vychází
z přírodních podmínek. Velkou část výsadby tvoří trávy. Vzhledem k tomu, že dosahují vrcholu až koncem
léta a na podzim, jsou doplněny o další trvalky, kvetoucí v průběhu léta, a jarní cibuloviny. Kontejnery
na odpadky mohou být kryté drátěnou konstrukcí, po níž by se pnula Rosa canina. Do předzahrádky
budou umístěny dvě dřevěné stoličky, sloužící návštěvníkům školícího centra.


Návrh osvětlení zdi kolem domu

Jako odraz členěné prosklené fasády školícího centra se na vnitřní straně zdi kolem domu objeví vysunuté
desky. Rozpohybují velkou jednolitou plochu obzvláště v noci podpořené osvětlením. Nasvícené
jsou zezadu, tudíž bude světlo pronikat jen tenkými pásy.
Přírodní poměry

Vzhledem k nadmořské výšce okolo 515 m. n. m., klimatické oblasti MT5 a půdám,
které v této oblasti zahrnují kambizemě, rankery a litozemě, byla pro tuto oblast určena
skupina typů geobiocénu jako Dubojedlové bučiny nebo Jedlobukové bučiny. Obě
skupiny se vyznačují převahou buku lesního (Fagus sylvatica), dubu zimního (Quercus
petraea) a letního (Quercus robur), dále např. výskytem břízy bělokoré (Betula pendula)
. Aktuální stav těchto biocenóz je ovlivněn zemědělskou činností, výskytem pastvin
a pěstováním smrkových a borových monokultur.
Dle klasifikačního sytému potenciální přirozené vegetace by se na daném území
přirozeně vyskytovaly Acidofilní bučiny a jedliny konkrétně Biková bučina, která je charakteristická
jednoduchou strukturou stromového a bylinného patra. Stromové patro
je tvořeno převážně bukem lesním(Fagus sylvatica) s příměsí dubu letního(Quercus
robur) a zimního (Quercus petraea). Dříve tvořila příměs i jedle bělokorá (Abies alba),
která ovšem během posledních desetiletí vymizela. Dominantní v bylinném patře jsou
bika bělavá (Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), třtina rákosovitá
(Calamagrostis arundinacea) nebo borůvky (Vaccinium myrtillus).
Okolí obce Stanoviště je skutečně součástí kulturní krajiny, o čemž svědčí pole i
staré sady vyskytující se přímo v obci.Autoři projektu: Ján Augustín, Pavel Vinter, Iveta Horáková, Zbyněk Buchta, Tomáš Bezchleba, Jakub Straka,