Soutěž - Rekonstrukce kancelářského objektu SFDI a SŽDC na Praze 9, architektonická studie vstupní části, klubu a realizace - 1.místo , Praha, 08/2017, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Na základě oslovení a na základě veřejného soutěžního anonymního tendru vypsaného Státním fondem dopravní infrastruktury v Praze, dále jen SFDI, jsme vytvořili v 07/2017 architektonický návrh. Jedná se o stavební úpravy a přestavbu vstupní části sídla SFDI a SŽDC na Praze 9 v ulici Sokolovská 1955/278 na parcele 3242, 3243/2 a 3243/3, k.ú. Praha - Libeň 730891. Návrh se zabývá celou vstupní částí parteru řešeného objektu - recepce v parteru, přestavbou zázemí pro recepčního a přilehlých prostor pro nástup do výtahů celého kancelářského objektu.
Základním stavebním programem investora SFDI je vytvořit návrh stavebních úprav a přestavby v reprezentativním duchu státní instituce pro jeho další úspěšné působení.

Instituce a její význam
SFDI je významná instituce, která se podílí na správě, plánování a  výstavbě silnic, železnic a dálnic v České republice. Její pražské sídlo je navštěvováno zástupci zemí EU a zástupci místních samospráv obcí a zástupci statutáních měst z jednotlivých krajů v České republice. Význam objektu má mít reprezentativní charakter nejen dle míry vážnosti rozhodování v řešeném objektu na běhu celé země, případně přeshraničních dopravních mezinárodních projektů v rámci EU. Objekt může být případně navštěvován jednotlivými vysokými úředníky v rámci zemí EU. Objekt je bezpečnostně chráněn kamerami a 24h fyzickou službou ostrahy na recepci, která se střídá ve službách a působí převážně na hlavní vstupní recepci.

Urbanismus
Objekt se nachází na městské třídě Sokolovská, která je umístěna na Praze 9 v katastrálním území Praha - Libeň v zastavitelném území hlavního města Prahy.
Řešený objekt je v dostupné vzdálenosti od centra města. Řešený objekt je zapsán v katastru jako památkově chráněné území. Jedná se o širší centrum města hlavního města Prahy.

Architektura
Státní fond dopravní infrastruktury získal řešené prostory, které jsou již delší dobu v původní podobě z 90.let. Stávající stav je již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Na základě vyhodnocení současného stavu a nutných požadavků na další fungování instituace SFDI se vedení rozhodlo vylepšit stávajích prostory sídla
ve fázích. Jedním z prvních kroků je vypracování vstupní recepční části včetně prostor přilehlého vstupního patra parteru. Je to logicky nejvíce exponovaná část řešeného objektu, do které se dostane nejvíce hostů. Vzniklé prostory by měly poskytovat veškeré fukce ze stavebního programu investora a předmětu činnosti instituce. Nové prostory by měly ukázat na význam insituce SFDI nejen  v ČR, ale také v rámci Evropské unie.

Navrhujeme zdůraznit význam objektu v rámci řešené městské třídy Sokolovská zřízením přístřešku na celou vstupní částí do uliční strany formou konzoly o délce 1,5m. Dále řešení popisují přiložené zákresy do fotografií stávajícího stavu. Tímto krokem se snažíme více upozornit na přítomnost dané instituce v rámci Prahy 9 a městské třídy. V nočním režimu navrhujeme uliční přístřešek dále vhodně nasvítit pomocí liniových LED svítidel. Vše musí působit čistým a jednoduchým dojmem. Oživením prostor je užití hydroponií, které dodávající celku útulnost a zlepšují vnitřní klima objektu přirozenou tvorbou kyslíku za užití základní ho principu fotosyntézy jednotlivých rostlin.

V rámci úprav v interieru navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci. Skelet doplňujeme příčkami v novém uspořádání. Ty jsou hlavně zděné, instalační nebo skleněné. Některé původní dělení mezi jednotlivými prostory je také přemístěno či dále upraveno. Recepci navrhujeme umístit na pravou stranu. Turnikety jsou nově umístěny na levé straně recepce. Od nich vede cesta přímo ke stávajícím výtahům.

Práce jednotlivých zaměstnanců a týmů v rámci SFDI je velmi časově náročná. Prostředí tak musí být motivující a být vhodným prostředím pro trávení delšího pracovního času v průběhu dne. Musí umožňovat pocit rozvoje osobnosti a hrdosti zaměstnanců na svoji instituci a její význam. Prostředí, které navrhujeme


by mělo vzbuzovat pocit radosti z užívaného prostředí a vlastního povolání za užití všech soudobých technických a materiálních řešení v architektuře. V návrhu pracujeme hlavně s prvky hydroponie. Pracujeme s prvky režimu nasvícení a podsvícení, které zdůrazňují přísné linie. Naopak u hydroponií nasvícení a podsvícení podporuje jejich plastičnost.

Dispozice
Hlavní vstup do objektu v rámci parteru je z ulice Sokolovská. Ten je nově posunut na levou stranu. Komunikační průchozí funkční pruh vede rovně přímo na hlavní schodiště. Uprostřed nové komunikační linie je umístěn turniket pro cestu dovnitř i ven. V místě turniketů je umístěna recepce. Za recepcí je optická dělící stěna. Po straně za recepcí jsou umístěny stávající výtahy. Zde ale je návštěvník připuštěn po úspěšné autorizaci na recepci formou turniketu nebo vpuštěním recepčním.

Před recepcí jsou umístěna místa na sezení s další propagační LCD. LCD je také umístěno ve výkladních skříních lehkého obvodového pláště do uliční části Sokolovská - pro informování čekajících hostů na ulici nebo pro povinnost zveřejňovat úřední dokumenty z hlediska zákona.
Recepční pult je nadvýšen v úrovni podlahy i v úrovni podávání informací příchozím osobám. Loga jednotlivých instituací jsou umístěna po pravé straně interiéru. Některé niky jsou zaplněny vestavěnými skříněmi. Kvalitní architektura je světlo a prostor - návrh má vytvořit čistý obdélníkový prostor s dostatečnými prostorovými a světelnými kvalitami.

Zadní část recepce po levé straně tvoří schodiště a zázemí pro recepční, kteří se střídají na 24h směnách.
Zázemí obsahuje nově místnost s toaletou a umyvadlem. V oddělené části je pak v zázemí recepčního umístěna kuchyňská vestavěná linka, vestavěné šatní skříně pro jednotlivé recepční, kteří se podílejí ve směnách  na provozu recepce a ostrahy celého objektu SFDI. Nově zřizujeme prostup do dvorní části z místa zázemí recepčního. Nový otvor ve fasádě umožňuje lepší kontrolu a ostrahu objektu. Zlepšuje také průchodnost řešéného objektu pro ostrahu a přehled o dění v zadní části objektu u parkovacích stání ve vnitrobloku.

Směny jsou pro jednotlivé recepční náročné. Zázemí a vlastní recepce musí být řešeno nadstandardně díky významu návštěníků instituace SFDI - kvalita řešení musí počítat s návštěvou zahraničních hostů ze zemí EU. Zároveň ale hlavně musí být nově navržené prostředí pro jednotlivé zaměstnance nebo recepční příjemné, motivující a odpovídající významu instituce s vyřešením každodenního praktického rutinního provozu.

Celý prostor je doplněn o hydroponie na obou stranách ve vertikálních pruzích, které jsou umístěné do korpusu věstavěné skříně s hydroponiemi.  Vhodné umístění stávající vizuální identity včetně zakomponování hotového logotypu je součástní předloženého návrhu. Celek doplňuje nasvícení a podsvícení v různých světelných řežimech, kterým se dále musí zabývat prováděcí dokumentace s ohledem na detailní rozpracování režimů pro denní a noční provoz.

Konstrukce
Navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci a nově jí doplnit příčkami. Ty jsou hlavně zděné
či skleněné. Nová vstupní část fasády je z lehkého obvodového pláště. Vstupní část je doplněna o rampy pro osoby se zhoršenou schopností pohybu. Některé původní dělení mezi zázemím a recepcí je přemístěno či dále upraveno. Vestavěné skříně vycházejí z potřeb úložných prostor instituace. Skleněné příčky a jejich členění kompletacemi bude dále zpracováno v projektu prováděcí dokumentace. Nový překlad je u dveří do dvora, kde měníme fasádu vnitrobloku. Nasvícení je řešeno formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů.


Větrání, chlazení
Klimatizace bude umístěna do podhledu u vstupní části proti zamezení proudění studeného vzduchu dovnitř recepční části. Nově bude tato jednotka nahrazovat i odstraněná otopná tělesa v rámci vstupní části. V zadní části pro zázemí recepčních budou nově rozmístěna nová otopná tělesa. Zastínění téměř severně orientované fasády není předmětem dalších opatření.

Materiály
Podlahu navrhujeme řešit formou stěrkové podlahy na původní stropní kontrukci nebo betonové mazanině po dodatečné nivelaci s RAL 7046 nebo dle prováděcí dokumentace.
Důraz je kladen na podlahu, zdi a úložné prostory. Charakter dodávají nasvícené hydroponie po stranách, které vytvoří příjmné vnitřní klima a uklidňující vzhled. Nové umělé osvětlení, nasvícení a podsvícení, zasklených nebo zazděných příček s kompletacemi. Zdi ponecháváme bílé. Jednotlivé části budou doplněny vhodným bílým nábytkem, zelení a obrazy nebo fotografiemi s doplňujícím charakterem. Recepci navrhujeme z materiálu Corian.

Vhodným doplňkem může být stěna zeleně interieru řešená pomocí systému hydroponie. Řešení poskytuje vhodné a osvěžující klimatické interiérové prostředí, kde se dá dobře pracovat.  
Dále navhujeme doplnit řešení interieru, na základě spolupráce s grafikem, formou nátisků nebo potisků s charakterem konceptu, který se bude vztahovat k činnosti SFDI.     

Svítidla
Svítidla vhodně doplňují materiálové řešení a řešení nábytku. Dále vhodně funkčně a zónově řeší jednotlivá pracovní místa. Jde o vytvoření nasvícení a podsvícení ve večerních hodinách, kdy získáme nový charakter řešených vstupních. Nasvícení je řešeno konstrukčně formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů. Nad recepčním pultem jsou zavěšená svítidla. Hydroponie jsou nasvíceny a podsvíceny specielními světly s požadovanou svítivostí a chromatičností pro zvolené rostliny.

Další řešení projektu
Předložený minimalistický projekt architektonické studie vyžaduje dále přesné konstrukční řešení vyprojektované v jiném detailnějším měřítku než je tato studie.
Doporučujeme investorovi pořídit následně prováděcí dokumentaci a dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, aby projekt mohl být dokončen precizně v odpovídajícím rozpočtu celkových nákladů této stavby dle výše přiložených vizualizací a na základě dopracované výkresové dokumentace studie.

Tým Atelieru Vltava
08/2017
info@ateliervltava.cz