Novostavba rodinného domu v Počítkách, kraj Vysočina, 2014

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Urbanismus
Návrh rodinného domu v Počítkách v kraji Vysočina je velmi ovlivněn výběrem parcely investora a umístěním
v atraktivním prostředí regionu CHKO Žďárské vrchy.
Investor zakoupil obdélníkovou parcelu v obci Počítky od místního developera, který zajistil zasíťování
pěti kruhově usporádaných pozemků na kraji obce s jedinou příjezdovou a odjezdovou cestou. Pozemek
je v mírném svahu a v jeho blízkosti se nachází menší potok. Okolí rodinného domu tvoří obhospodařovaná
pole a lesy. Řešené území je na hraně intervilánu obce, ale je zároveň v zastavěném území obce.
Stavební program investora je vytvořit návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Při návrhu hraje
významnou roli umístění parcely v oblasti CHKO Žďárské vrchy a urbanistický návrh nového dokončení
intravilánu obce v podobě pěti nových parcel pro rodinné domy. Tyto vlastnosti řešené lokality jsou významným
vstupem do našeho návrhu před započetím návrhu podoby rodinného domu.

Architektura
Dům tvoří tři objekty se sedlovou střechou v lineárním uspořádání, které jsou vzájemně propojeny. Objekty
mají funkci kryté stání, hlavní obytná část, která má navíc podkroví a zadní část obývacího pokoje,
která přechází do terasy v severozápadní a jihovýchodní části. Hmotové řešení je voleno citlivě s ohledem
na hlavní římsy okolních staveb. Navržené hmoty mají stejnou hlavní římsu jako okolní navržené objekty
rodinných domů v rámci řešené lokality.
Hlavní hmotu tvoří prostřední určující dominantní hmota, která plynule navazuje na krytá stání na začátku
pozemku. Celé lineární pojetí objetu rodinného domu může být určitou parafrází na původní klasický
tvar stodoly typické na Vysočině. Objekt je orientován vhodně na světové strany a zároveň umožňuje
výhledy z interieru do atraktivní intravilánové krajiny CHKO Žďárských vrchů.
Vstupní zpevněný prostor navazuje přímočaře na příjezdovou komunikaci. Přímo v ose přístupové komunikace
je navrženo kryté stání pro dva osobní automobily. Toto kryté stání také zastřešuje vstupní zpevněný
prostor. Automobilové napojení rodinného domu v obci Počítky je klíčové pro jeho další napojení na
okolní obce, základní služby a funkce mladé rodiny.
Ze vstupního krytého prostoru je možné vstoupit jak do interieru rodinného domu a také do zahrady.
Vstupní část tvoří na fasádě plasticky zapuštěné zádveří. Vstupní chodbou se lze v úrovni 1.np dostat do
obytné kuchyně pohybem směrem na sever.
V rámci přízení se nachází ložnice s koupelnou investora, wc, obytná kuchyně.
Ze zádveří vede na západní chodbě směrem ke schodišti do 2.np schodiště. V rámci podkroví se nachází
ložnice pro hosty, dětský pokoj, wc a koupelna. Orientace všech obytných místností koresponduje s nabízejícími
se výhledy do krásné krajiny Žďárských vrchů.

Konstrukce
Objekt se nachází ve velmi mírném svahu. Zakládací poměry jsou obvyklé, možnou potíží je blízký menší
potok, který odvádí vodu z okolních kopců. Těmto zakládacím poměrům odpívá i klasický způsob založení
na základových dvoustupňových pasech. Navrhujeme dům postavit z hlediska vodorovných nosných
konstrukcí z keramických tvárnic Heluz Supertherm. Tvárnice mají dostatečnou tepelnou minerální izolaci
na venkovní straně zdi. Na nekontaktní fasádní systém Heluz Supertherm bohužel nezbylo kvůli celkové
investici investora.
Navrhujeme dostavět další příčky ze zdícího keramického kompletního systému Heluz Supertherm.
Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové stropní panely. Krov je řešen v dřevo-ocelové podobě.

CHKO Žďárské Vrchy
Z důvodu konzultací s CHKO Žďárské Vrchy byl původní koncept studie po konzultaci částečně změněn.
Došlo k úpravě střešních krajin z důvodu požadavků regulace CHKO na 45 stupňů. Naopak CHKO Žďárské
vrchy dovolil jiné situování objektu než je v původní územní studii pro řešení dané lokality.

Doporučení
Další doporučení pro správnou realizaci rodinného domu v roce 2015.
Architekt doporučuje investorovi dále řešit stavební dokumentaci v součinnosti s architektem.
Architekt doporučuje investorovi vypracovat alespoň základní část prováděcí dokumentace v požadovaném
rozsahu, který stanoví architekt s investorem společnou diskuzí dle zvolených konsktrukcí a stavebních
postupů. Architekt doporučuje investorovi provádět autorský dozor v průběhu výstavby v rámci
jednotlivých kontrolních dnů za účasti stavebyvedoucího a investora.

Tým Atelieru Vltava
11/2014

info@ateliervltava.cz

1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

 • Dokumentace RD na sousední parcele

2VF-Studie projektu

 • Katalog studie - STS3 - zákresy do fotografie rodinného domu, architektonická studie
 • Katalog studie STS4 - finální podoba studie 20141007
 • Katalog studie rodinného domu STS1 - koncept
 • Katalog studie STS1 - doplnění konceptu a vizualizace
 • Katalog studie STS1 - doplnění konceptů dispozic, strana 29-34
 • Katalog studie STS3 - koncepční skicy
 • Katalog studie STS3 - kompletní katalog
 • Katalog studie STS3 A - doplněný katalog
 • Katalog studie STS7 - finální, předodevzdání katalogu studie do Počítek na Vysočině, CZ
 • Perspektivní pohled návrhu a skica studie
 • Rodinný dům Počítky, zákres do fotografie, návrh
 • Zákresy do fotografie, návrh rodinného domu do Počítek, architektonická studie

  6VF-Tendr - dokumentace pro výběr dodavatelele

  • Podklad pro základní nacenění - schéma STS3 V06