Rekonstrukce vily Králíky, Dolní Morava, 2019-2020, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Investor vypsal veřejný tendr na rekonstrukci nově zakoupené původní secesní vily. Po vzájemných schůzkách
nad stavebním programem investora došlo k vzájemné domluvě s investorem na podobě budoucí
rekonstrukce vily, revitalizace přilehlé velké parcely 1072/3 a další spolupráce s architektem.
Vila, která se nachází ve městě Králíky, je z roku 1906. Byla navržena něměckým architektem a vystavěna
na hranici území původního Pruska a Rakouska - Uherska místním stavitelem s polským příjmením.
V dnešní době se objekt nachází v blízkosti pohraničí s Polskem nedaleko hraničního přechodu menšího
významu Dolní Lipka.

V povědomí místních občanů má tento objekt s historizujícími prvky velký význam. Je velmi oblíben, protože
se nachází uprostřed stabilního historického katastru města Králíky. Je navíc v centru dění veřejných
funkcí vedle nákupního centra nebo hlavních sběrných komunikací nebo křižovatek řešeného sídla.
Návrh se zabývá hlavně stavebními úpravami přízemí, adaptací podkroví v rámci podkroví 2.np, návrhem
nového parkovacího stání a novým altánem v zahradní části o ploše 1584m², kdy převážná plocha zahrady
se sadem je orientována na jihovýchodní nebo jižní stranu.
Navrhujeme nově otevřít celý dům na jižní stranu do velké zahrady investora jihozápadní orientaci a dostavět
terasu, altán a maximálně využít nové odklonění vily od rušné komunikace směrem do zahrady.
Urbanismus

Objekt se nachází na rušné komunikaci č.43 směrem do Polska a směrem na zimní významné středisko
Dolní Morava, kde návstěvníci tráví zimní lyžařskou dovolenou nebo letní turistické výlety.
Řešený objekt je v samém centru města a zároveň ve středu původního historického katastru sídla Králíky.
Řešený objekt není zapsán v katastru jako památkově chráněnéý objekt nebo území. Vedle řešeného
objektu se nachází veřejné funkce a vybavenost.

Architektura
Původní objekt secesní vily z roku 1906 má členitou střechu sedlových tvarů a dekorativní dřevěné prvky
s dobovým nátěrem jedné tmavě zelené barvy na všech fasádách. Objekt je členitý i v půdorysné části,
kde vstupní zádveří je mimo hlavní traktovou hmotu, další části narušující jednotnost je zimní zahrada v
zahradní části na parcele 1072/3 a balkon v přízemí ložnice, případně balkon pokoje v podkroví na severní
fasádě.
Hlavní půdorysné uspořádání do dvou základních obdélníků, které se vzájemně uprostřed prolínají, tvoří
dispozici prvního patra i nově adaptovaného podkroví. Tvoří také uspořádání traktů, které jsou překlenuty
trámovým stropem, případně krovem, který tvoří členitou střechu s polovalbami v ukončení každého
sedla sedlové střechy.
Navrhujeme objekt co nejvíce nově otevřít do klidné zahrad. Naopak co nejvíce uzavřít před rušnou sběrnou
mezinárodní komunikací číslo 43. Poměrná největší část zahrady je na jižní a jihozápadní straně od
vily. Dům je zde nově plynule napojen formou nového stavebního otvoru s velkým prosklením a vstupem
do terasy a následně schodištěm do klidné zahrady se sadem.
Stávající stav rekonstruovaného objektu
Objekt je podsklepen v polovině půdorysné plochy 1.np. Objekt je v dobrém stavu z pohledu stavebně
technického průzkumu. Je bez znaků vysokého vzlínání vlhkosti a zřejmně nevyžaduje sanační omítky
mimo sklepní část.
Krov je v dobrém stavu, některé krokve nebo části krovu budou následně vyměněny po detailní prohlídce
tesařem před položením nové krytiny.
Podlahy nejsou založeny soudobým způsobem. Objekt má stávající vytápění pomocí tuhých paliv a pomocí
kamen, které jsou umístěné v různých částech dispozice objektu.
Kanalizační přípojka je vedena ve stávajícím stavu do jímky na zahradě investora. Nově navrhujeme kanalizační
přípojku přímo do stávajícího objektu vily. Vodovodní přípojku navrhujeme zachovat, navrhujeme
vyměnit veškeré potrubí v rámci domácího vnitřního vodovodu kvůli stáří stávajících rozvodů pro pitnou
vodu.

Prostor podkroví je ve stávajícím stavu pouze částečně obytný. Jedná se o jeden obytný pokoj na severní
straně s balkonem. Stávající sklady vyžadují soudobé stavební úpravy včetně zateplení včetně provedení
adaptace se změnou užitné funkce, zřízením nových střešních oken pro denní osvětlení, případně zřízení
dostatečných sociálních zařízení pro jednotlivé nově uvažované pokoje / pracovny atd.
Dispozice

Hlavní vstup do objektu zůstane stávající je v rámci samostatného zádveří mimo hlavní hmotu vily v rámci
přízemí 1.np po překonání původních schůdů, které tvoří vertikální půlpatro a zabraňuje zcela bezbariérovému
řešení. To může následně vyřešit nově vzniklá terasa, která rámpově může zajistit soudobou
bezbariérovost za cenu rozumných základů.
Vstupní hlavní chodba zůstane zachována, ale je nově uzavřena dveřmi do nové obytné kuchyně.
Velká změna je v uspořádání západní části obytné dispozice. Navrhujeme obytnou kuchyni, která vznikne
vybouráním stávajících nosných zdí. Ty jsou nahrazeny překladem z oceli I nebo HEB a dále dle statického
výpočtu.

Nová obytná kuchyně je orientována na jižní stranu, kdy se otvírá do zahrady velkým prosklením o rozměru
cca 3x3m. Toto nové prosklení s posuvnými dveřmi do HS portálu umožňuje rychlé propojení
interiéru se zahradní klidnou jižní částí formou nového schodiště z terasy. Bezbariérovost může řešit
rampa z této nové terasy, ale není zadáním investora. Bezbariérovost v určité části přízemí vily v napojení
na parter však považujeme za značně soudobé řešení v napojení např. pro nový altán nebo další části na
zahradní sad nebo kryté stání, které je rovněž novým stavebním programem investora.
Navrhujeme novou kuchyňskou linku, která je orientována na severní straně obytné kuchyně.
Prostor obytné propojené kuchyně je uprostřed rozdělen stávajícími nádhernými kachališkovými vysokými
kamny.

Další část tvoří v přímé linii obývací část, kdy nově umisťujeme nové velké okno na západní části.
Tyto nově užité prvky tvoří silný kontrast mezi starým a novým. Tento kontrast minimalismu nového
návrhu a historizujícího dekorativního pojetí starých fasád nebo řešení interiéru v dekoru starých objektů
kamen nebo formální pojetí jednotlivých obytných prostor tvoří základní koncept návrhu.
Podkroví je přístupné stávajícím schodištěm z hlavní přístupové chodby, která je nově ukončena před
tímto stávajícím schodištěm. Jednotlivé pokoje jsou uspořádány dle potřeb investora a jeho rodiny.
Větší počet dětí investora vznáší i požadavky na budoucí nově adaptované dětské pokoje či místa na hraní
dětí. Adaptací podkroví navrhujeme nové dva dětské pokoje a třetí zůstavá dětským pokojem z původní-

ho stavu na severozápadní straně. Tyto tři dětské pokoje jsou doplněny o zázemí v koupelně, která je na západní straně dispozice půdorysu 2.np. Třetí nadzemní patro tvoří úzký skladový prostor na případné hraní dětí, kde je dostatečná podchodná výška a je přístupný po schodišti z nově navržené koupelny a případně i z pokojů na východní straně pomocí dodatečného schodiště. Pokoje a nové účelové místnosti jako je prádelna mají i nové vlastní střešní okna kvůli přirozenému osvětlení.

 

Konstrukce
Navrhujeme respektovat původní konstrukci zděného podsklepeného domu na základech z roku 1906. Některé stávající nosné zdi vybouráme a nahradíme ocelovým překladem I nebo HEB dle statického výpočtu. Nově odhalíme trámové stávající konstrukce odstraněním rákosového podhledu.
Dva staticky nestabílní komíny budou odebrány, staticky stabilní a funkčeně nutné komíny budou zachovány.
Některé části dispozice jsou nově děleny příčkami v přízemí nebo podkroví. Stávající chodby jsou děleny sklěnýni kompletacemi nebo původními kompletacemi z masivu a obložek.
V podkroví jsou nutné nové výměny u konstrukce krovu jak v místě plných vazeb tak i u krokví kvůli umístění nových střešních oken.

V rekonstrukci doporučujeme zcela nové založení podlah na plastových profilech Gutta dren 500x500x500 proti radonu a vzlínání vlhkosti. Horní část podlah bude nově v rámci řešení 1.np doplněna v celé ploše podlahových vytápěním. Podlahové vytápění v rámci dispozice 2.np bude řešeno dále s ohledem na náklady, konstrukci a přání investora.
Nová terasa se schodištěm je umístěna na jihozápadní straně. Terasa včetně schodiště je založena samostatně a je oddilatována od stávající konstrukce vily. Před realizací schodiště s terasou je nutné odvést vlhkost od základů formou nopové izolace s odvětráním a zlomy v místech změny půdorysné geometrie.
Drenáž je jednou ze základních částí samotné sanace obvodového zdi. Zamezí možným budoucím problémům z vlhkostí stejně jako zřízení nových podlah s eliminací radonu nebo vzlínání.
Další dílčí nové překlady jsou u dvou nových francouzských oken do zahradní části.
Na zvážení je využití původních okenních překladů původních oken pokud jsou ve stejné délce a výšce uložení. Nové kryté stání je založeno bodově v základní podobě na 4 sloupech s překlady a zavětrováním do dostatečné nezámrzné hloubky.

Větrání, chlazení a vytápění
Vytápění je řešeno nově hlavně tepelným čerpadlem.Navrhujeme podlahové vytápění napojit na zdroj vytápění formou tepelného čerpadla země - vzduch, vzduch - vzduch nebo jiné dle doporučení dodavatele.
V přízemí a podkroví je navrženo nově podlahové vytápění. Klimatizace není součástí této studie, stejně jako rekuperace není ve stavebním programu investora. V rámci zachování některých kamen je možné uvažovat o zřízení krbové vložky, která může pomoci temperovat některé části podkroví.
Stínění, zastínění, proslunění
Terasy budou mít přirozené slunolamy na jižní straně jako přirozené exteriérové zastínění v takové geometrii, aby paprsky dopadaly před vstupní práh nového velkého prosklení do obytné kuchyně, případně do francouzských oken pracovny a koupelny. Nová otopná tělesa jsou umístěna pouze u nových kompletací na fasádu v případně obytné kuchyně nebo v podkroví pod novými střešními okny.
Objekt není zateplen a z tohoto důvodu není možné případné isokastlové roletové žaluzie zarovnat do jedné vertikální roviny s fasádou. Je možné je pouze případně přiznat, což vzhledem k historizující podobě fasád domu z roku 1906 není žádoucí.

 

Materiály
Podlahu navrhujeme řešit formou dlažby u vstupní chodby s historickým vzorem. Jedná se o zcela původní dlažby nebo na podobném principu. Doporučujeme zapojit v původních místech historizující masivní obložek u všech supraport nebo vstupních otvorů v rámci hlavní chodby v 1.np nebo 2.np. Původní teracco u schodišť doporučujeme přebrousit a tím renovovat. Schodiště a jeho části také doporučujeme přebrousit a renovovat. Obytné místnosti doporučujeme řešit formou masivní dubové podlahy z fošen z hrubým vzorem. Dětské pokoje v 2.np, které jsou nově adaptované, řešíme pomocí parket, fošen nebo

Vinyl v RAL 7038 - odstín šedá, případně odstín žlutá 1023, 1004, 1024 a podobné. Koupelny doporučujeme řešit formou dlažby bez rektifikace / s rektifikací v kontrastu k obložkovým historizujícím dveřím, případně podlahy jako anhydridové stěrkové podlahy Sika Decor a další epoxidové pohledové materiály od firmy Neměc s.r.o., případně i vertikální stěny stejnou technologií. V koupelnách je vhodné kombinovat betonové pohledové epoxidové povrchy s dřeven a kováním z matného nery nebo hliníkového eloxu.
Lesklé povrchny nejsou žádoucí jak pro nábytek tak pro nové materiálové řešení ve všech částech objektu. Jednotlivé materiály doporučujeme vždy vzorkovat na místě přiložením ke podlahám nebo omítkám atd. a to v průběhu realizace jednotlivých novým povrchů pro detailní ověření architektonického a stavebního detailního záměrů. Kování musí být vybráno v souladu s materiálovým řešením povrchu jednotlivých součástí interiéru a musí ho primárně respektovat.
Důraz je kladen na podlahu, zdi a úložné prostory. Dále také klademe důraz na nové umělé osvětlení jako nasvícení a podsvícení.

Zdi ponecháváme převážně v bílé / bílošedé nové omítce, která byla nově aplikována na předem oškrábané zdi až na nosné / nenosné původní zdivo. Jednotlivé části budou doplněny vhodným bílým nábytkem z MDF, případně dlažbou v rámci koupelen dle inspirací v tomto katalogu, vhodnou zelení a obrazy nebo fotografiemi s doplňujícím charakterem.
Obytnou kuchyň a jídelnu navrhujeme v nábytkové části z materiálu Corian, High-mac, MDF mat / lesk s povrchovou deskou z masivu, nábytek pak s povrchou folií Trob mat č.11 atd.
Tento nový nábytek bude také v kontrastu ke stávajícím historizujícím kachlovým vertikálním kamnům nebo k historizujícím kusům nabytku. Některé proto doporučujeme v interiéru zachovat.
Nasvícení a podsvícení
Vhodné nasvícení a podsvícení dodává celému celku architektonické soudobé hodnoty včetně reprezentativního důrazu v detailu v kontrastu ke všemu historizujícímu dekoru.
Nasvícení je řešeno formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických roštových systémů horizontálních a vertikálních Al profilů UW, CW. Jde opět o princip kontrastu k charakteru původní vily se secesními prvky.

Další oživení interiéru a exteriéru
Vhodným doplňkem interiérového řešení může být stěna z masivního dřeva z materiálu dub nebo zeleně v interieru řešená pomocí systému hydroponie. Řešení poskytuje vhodné a osvěžující klimatické interiérové prostředí, kde se dá dobře pracovat. Masivní dřevo naopak vnáší klidné prostředí s priřozenou vůní oproti syntetickým dalším materiálům.

Dále navhujeme doplnit řešení interieru, na základě spolupráce s grafikem, formou nátisků nebo potisků, které se dají vložit do clip frame v bezrámové celoskleněné podobě. Potištěné secesní vzory se mohou objevit
i na externích žaluziích, které nově vznikají v jihozápadní části do zahrady u nového otevření celé dispozice v rámci řešení obytné kuchyně.
Další materiálová charakteristika je patrná z přiložených vizualizací tohoto katalogu architektonické studie, kde jsou návody na podobná řešení a další rešerše.
Fasády doporučujeme sjednodit a použít soudobé řešení jedné barevnosti dle přiložené inspirace ze zemí ve středoevropském regionu. Plastičnost dekoru vynikne i v jedné barevnosti. Dále jsou také přiložené schematické
vizualizace.

Svítidla
Svítidla vhodně doplňují materiálové řešení a řešení nábytku. Dále vhodně funkčně a zónově řeší jednotlivá funkční dispoziční místa. Jde o vytvoření nasvícení a podsvícení ve večerních hodinách, kdy získáme nový
charakter řešených vstupních. Nasvícení je řešeno konstrukčně formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů nebo zavěšená svítidla mezi odhalenými trámy. Nad vstupní chodbou a
kuchyňskou linkou jsou zavěšená svítidla o dostatečné intenzitě. Kuchyňská linka je nasvícena a podsvícena zabudovanými LED svítidlami s požadovanou svítivostí a chromatičností pro danou funkci.
Jednotlivá zázemí obytných místností mají SDKpodhledy, kde jsou svítidla zapuštěna do pohledu a vyřezána v dohodnuté podobě s investorem. Ke zvážení jsou stmívače pro obytnou kuchyň, kde se jedná o příjemné
světelné režimy v průběhu podvečera, večera a nočního režimu. Obytné místnosti pak dostanou zcela nový neočekávaný charakter.

Další řešení projektu
Předložený projekt dokumentace architektonické studie vyžaduje dále přesné konstrukční řešení v prováděcí dokumentaci nebo dílenské dokumentaci na část vstupní chodby, obytné kuchyně a konstrukční část pro
změny ve stávajícím krovu nebo nové překlady pro bourací práce v rámci nosných konstrukcích. Tento projekt dále vyžaduje územní řízení a stavební povolení s nabytím právní moci.
To celou realizaci stavebních úprav, adaptace podkroví a dostavby prodlouží o několik měsíců.
Doporučujeme investorovi spolupracovat narealizaci s certifikovanými výrobci a dodavateli hlavně u složitějších prvků konstrukce. Další je možné doplnit v následné dokumentaci zadávací pro dodavatele stavby,
aby projekt mohl být dokončen precizně v odpovídajícím rozpočtu.
Další materiálová a prostorová charakteristika je patrná z přiložených vizualizací navrhovaného budoucího stavu vily se secesními prvky.

Tým Atelieru Vltava
10/2019
info@ateliervltava.cz

 

Atelier Vltava s.r.o.

10/2019

info@ateliervltava.cz

4VF-Stavební povolení

 • Stavba povolena 15/10/2020

5VF-Prováděcí dokumentace pro realizaci

 • DPS 5VF ČKA - prováděcí dokumentace, řezopohledy
 • Prováděcí dokumentace STATIKA - rekonstrukce secesní vila Králíky 10/2020 - zadání 01
 • Stavební prováděcí dokumentace STAVEBNÍ ČÁST - rekonstrukce secesní vila Králíky 10/2020 - zadání 01
 • Prováděcí dokumentace DETAILY vila Králíky 10/2020 - rozpracování
 • 2019-01-Kraliky-DSPaDPS-PDF-do-20221122
 • Půdorys 1.pp - suterén a jeho sanace
 • 5VF ČKA DPS Elektro - silno a slaboproud

  7VF-Tendr - spolupráce při výběru dodavatele

  • 7VF ČKA - Aulix svítdla, tender final vyber nasvícení a podsvícení