Architektonická studie na úpravu parteru tří domů a prostor I.P.Pavlova v Praze 2, Praha 2, 07/2017, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Na základě oslovení a na základě Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. P2/2016/VZ099/OMI_OI s názvem „Zpracování architektonické studie revitalizace parteru objektů Sokolská 464/27, 464/29, 490/31 a 486/33, k. ú. Nové Město, Praha 2“, vypsaného městskou částí Praha 2, jsme vytvořili v 09-12/2017 architektonický návrh dle zadání investora. Jedná se o stavební úpravy parteru a vstupního parteru tří domů  u magistrály v rámci náměstí I.Pavlova v Praze a ulice Sokolská, která místem prochází.  jsme vytvořili v 09-12/2017 architektonický návrh dle zadání investora. Jedná se o stavební úpravy parteru a vstupního parteru tří domů  u magistrály v rámci náměstí I.Pavlova v Praze a ulice Sokolská, která místem prochází.

Návrh se zabývá hlavně přeměnou podoby krytého peristylu o proměnlivé světlé výšce cca 3,2 - 6,4m; délce 77,7m a vnitřní šířce 4,1m u 3 stávajících domů na Praze 2, které plynule navazují na veřejný prostor náměstí a stanice metra I P Pavlova v Praze.

Investorem a objednatelem akce je na základě společného memoranda z roku 2016:
MČ Praha 2 (parcely 1690, objekt bytového domu Sokolovská č.p. 464 - bytový dům ÚMČ Praha 2 na parcele 1690)

Další majitelé objektů v rámci řešeného území a spoluinvestoři akce:

Československá obec legionářská, z. s., Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha 2
( parcela 1688, objekt č.p.486 - tzv.” Štefánikův dům “)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha 2
( parcela 1689, objekt č.p.490 - tzv. “ Lékařský dům “)

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1    
( parcela 2473, parter kolem části magistrály po obou stranách a magistrála, včetně autobus. a jiných zastávek )

Anotace projektu je 2017-11 Stavební úpravy a architektonická studie revitalizace parteru objektů Sokolská 464/27, 464/29, 490/31, 486/33, I.P.Pavlova, Praha 2, k.ú. Praha - Nové Město 727181, obec Praha 554782, 1688, LV 1496, 579m²; 1689, LV 82, 462m²; 1690, LV 1275, 1571m². Dotčené sousední parcely:
1686, 1687, 1689, 2473, 2501, 1685/6, 2473, 1684/1,1684/13 atd.

Místo a jeho význam
I.P.Pavlova je významnou křižovatkou v rámci užšího centra hlavního města Prahy. Magistrála procházející přímo před řešeným parterem vytváří bariéru území. Počet vozidel, která místem projedou jsou také faktem velké exponovanosti řešeného místa. Velkou intenzitu za 24 hodin tvoří pohyb pěších. Zdání klame, ale počty a intenzita pěších se mohou automobilové frekvenci minimálně rovnat nebo ji dokonce překonat. Je to způsobeno existencí významné stanice metra I.P.Pavlova na lince C v rámci fungování centra Prahy. Na stanici metra je napojeno velké množství významných institucí. Jedná se o instituce státní, vládní, krajské, korporátní soukromé instituace a další právnické společnosti nebo sídla prodejen živnostníků a jiných služeb.
 
Jednotlivé řešené domy se nacházejí v Památkové rezervaci hlavního města Prahy a Unesco. Objekt Sokolská 486/33 je nemovitou kulturní památkou dle zápisu v katastru. Řešené objekty a jejich parter na parcelách domů nebo parcele magistrály 2473 mají velký městotvorný význam v rámci Nového Města hlavního města Prahy.
Význam objektů má mít reprezentativní charakter nejen dle umístění ve městě na významné křižovatce. Místo je rovněž intenzivně navštěvováno turisty a dojíždejícími za praci z aglomerace Prahy.

Řešené místo patří k nejvíce znečištěným místům v rámci České republiky díky frekvenci automobilové
dopravy a ostatních vedlejších příbuzných faktorů hlavní dopravní križovatky v napojení na ulice Ječná, Legerova a Sokolská. Statisticky se dá říct, že se jedná o nejjedovatější místo v rámci České republiky dle výskytu splodin z výfukových plynů způsobených provozem hlavně osobních automobilů a dopravních prostředků na zážehové a vznětové motory.
 
Urbanismus
Parter I.P.Pavlova jako významná městská křižovatka. Území je přímo napojené na historické centrum Prahy.
Řešené tři objekty se přímo nacházejí na magistrále. Dílčí část řešené městské třídy Sokolská je umístěna na Praze 2 v katastrálním území Praha - Nové Město v zastavitelném území hlavního města Prahy.
Řešeným místem procházejí hlavní i vedlejší turistické trasy díky strategické poloze zastávky metra na lince C, tramvajového spojení, noční přestupní stanice MHD pro obslužnost hlavního města v nočních hodinách, autobusového spojení v denním režimu a magistrála, která má hlavní sběrný význam pro celé území hlavního města.

Architektura
Navrhujeme dát řešenému území nový řád a nové scénáře dění. Nový řád pro I.P.Pavlova tvoří vyčištěná průčelí jednotlivých obnovených fasád domů zbavená nánosu původní reklamy za poslední dvě desítky let. V místě parteru podél celého řešeného peristylu navrhujeme regulaci reklamy pomocí jasně daných nových regulativů reklamy a možné reklamní plochy. Toto by mělo být zapracováno architektem ve spolupráci s příslušným ÚMČ Prahy 2 v další části projektové dokumentace na VF 3-9 ČKA. Regulace může být řešena místní vyhláškou, regulačním plánem nebo další dohodou s majiteli jednotlivých objektů.

Navrhujeme řád, který pracujeme s původní tektonikou historických architektonických řádů jednotlivých domů. Původní tektoniku peristylu např. zdůrazňujeme v lineárním vertikálním směru nasvícením po tektonickém tvaru původní sochařské architektury v návrhu Štefánikova domu.

Jednotlivé doplnění o nové objekty svítidel, případně formy spárořezů nebo kompletačních konstrukcí tak výchází v objektech v základní geometrii v souladu s tektonikou a charakterem objektů. Užíváme formálně tvary a prvky: bod, linie, obdélník, čtverec, kvádr, koule atd. Toto řešení je kontextuální k době vzniku řešených objektů - např. Štefánikův dům získal stavební povolení v roce 1930 a následně byl realizován.

Navrhujeme nové prostředí, které má nové pojetí výkladců prodejních ploch v základní geometrii, dostatečné osvícení, má maximální transparentnost a bezpečnost provozu pro občany a navstěvníky Prahy 2. Pro noční režim navrhujeme nové rolovací žaluzie, které jsou umístěny pod průvlaky stávající konstrukce z roku 1930. Tyto rolety jsou v nočním režimu spuštěny a chrání dostatečně parter obchodů. Mají přitom historický formální kontext Prahy s vrstevnatostí více než deseti století architektury a jejich řádů.

Nové nasvícení vzbuzuje důvěru procházejících v řešeném podloubí / peristylu a vytváří za doplnění světelné reklamy výkladců.

Další doplňky jsou řešeny novým umístěním v parteru - např. výtahem na odpadky ze suterénu jednotlivých sklepů objektů. Poštovní schránka je nově umístěna v blízkosti zastávky MHD na řešeném území.

Rampové řešení niveliace peristylu necháváme ve stejném principu ovšem s určitým posunem dle půdorysu parteru a dle platných norem pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s ohledem na obecné technické požadavky zabezepčující bezbariérové užívání staveb. Případně aplikujeme Pražské stavební předpisy.

Materiálové řešení
Navrhujeme nové povrchy v parteru, které tvoří žulová dlažba v tektonických lineárních pruzích o rozměru 1,35x0,375m. Vhodně navazují na řešené objekty v jednoduché základní geometrii a určují směr pohybu pěších v peristylu. Jednotlivé dlažby navrhujeme doplnit o nasvícení a podsvícení - navrhujeme vynechat náhodně dle grafické přílohy svítidla horizontální peristylu umístěný ve spárořezu nového povrchu dlažby.
Dlažba před peristylem u zastávky je za sloupy z žulové kostkové dlažby 60x60mm v dvojí barevnosti šedá / bílá a geometrie formálních uskupení dle principů užitých na jiných částech Vinohrad.

Původní historické fasády navrhujeme opískovat. Vznikne tak nová hrubá cementová omítka dle původní-
ho provedení ovšem bez vzniklé oxidace za posledních více než 80 let s efektem velkého šednutí z dopravní zátěže. Dále viz.grafická část a zákresy do fotografie. Dojde tak k obnovení původních fasád.

Řešení možných budoucích poškození sanované fasády graffity řešíme aplikací produktu Barbakan od firmy Stachema. Postup je následující: pískování - oprava trhlin a puklin, pemlování sochařským způsobem a jeho obnova na hranách tektonických výstupků a sloupů sochy objektu, penetrace celého povrchu -  nanesení 1 vrstvy Barbakan, ředění přípravku dle návodu, nanesení 2 vrstvy Barbakan, ředění přípravku dle návodu, nanesení 3 vrstvy Barbakan, ředění přípravku dle návodu.

Pokud grafitti náhodou vzniknou tak se nejprve odstraní vrstvy s Barbakanem, do penetrace grafitti neproniknou při správné aplikaci. Aplikace se musí po znehodnocení grafitti celá znovu opakovat, je možné udělat lokálně a dále viz. aplikační návod a technický list produktu:
http://www.stachema.cz/produkty/prevence:c98/barbakan:p7.htm
http://www.stachema.cz/files/files/TL-BARBAKAN.pdf

Navrhujeme jednotlivá materiálová řešení fasád pro jednotlivé tři různé domy - každý samostatný objekt má svoje jednotné řešení kompletace. Kompletace se dále propisuje do řešení parteru chodníku a kompletace v horizontální rovině. Kompletace nejsou jednotné v celém peristylu, ale liší se vždy podle jednotlivých autentických fasád.
Materiálové řešení Lékařského domu je ponecháno bez zásahů materiálních nebo formálních. Renovace fasády a vstupního parteru byla provedena nedávno jiným architektem. Pracujeme ovšem s celým předprostorem Lékařského domu. Včetně nasvícení navrhujeme kompletně materiálově vše proměnit.
Sloupy mají jinou hrubou cementovou omítku v předprostoru Lékařského domu. Jedná se o jiný odstín hrubé cementové omítky. Opět doporučujeme pemlování okrajů sloupů pemlovacím kladivem.

Jednotlivé výkladce a vstupní část pronajímatelných prostor v majetku Prahy 2. Navrhujeme přebrousit původní teracco v horizontální nebo vertikální úrovni výkladců. Navrhujeme nové členění kompletací a použít materiálové řešení v materiálu hliník s texturou RAL Al Schwarzgranit 7021 od firmy Schüco. Případnou variantou může být drahé řešení výkladců z masivního dřeva jako vyrábí místní firma Jánošík http://www.janosik.cz/, např. ve světle dubovém provedení masivu.

Navrhujeme umělý mramor v místě peristylu pro fasády bytového dům v majetku Prahy 2. Ten je imitací mramoru na hlavním vstupu do tohoto objektu na parcele - vstup z ulice Na Bojiští, Praha 2. Dále viz.grafická část a zákresy do fotografie.
Nově navržené řešení by mělo vzbuzovat pocit radosti z užívaného nasvíceného prostředí bez pocitu strachu. Novým scénářem dění v daném místě by mělo být např. bezpečné čekání na autobus, přátelský rozhovor se známým v nočních hodinách za dostatečného osvětlení, pohyb osob bez omezení parterem po krásném vyspádovaném povrchu, nemělo by být omezení terasami z funkcí na občerstvení v parteru.

Objekty by měly být bezpečnostně chráněny kamerami 24h / den kvůli zachování navrhovaného stavu
budov po celou další existenci daných objektů. Je to vhodné i pro řešení celkové bezpečnosti peristylu.

Dispozice parteru a jeho celkové uspořádní, řešení nivelace
Ponecháváme původní vstupy nebo původní obchodní plochy ve stávající podobě. Je to hlavně z důvodu celkových nákladů stavby. Nivelace je řešena pomocí ramp a dle další platné legislativy.

Konstrukce
Navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci objektů a nově jí doplnit o novou formu výkladců z materiálu Al schwarzgranit / černý granit nebo masivní dřevo v podobě světlého dubu dle vstupních nákladů jednotlivých investorů. Výkladce budou nově doplněny, dle výkresové dokumentace řezů o rolety, které vycházejí z isokastlů pod původními průvlaky. Pod isokastly o konstrukční výšce 380 mm jsou umístěna loga možných inzerentů ve vnitřní části prodejní výlohy. Fonty výrazných bannerů fasád parteru by měla být dále regulována a nasvícena či podsvícena vhodnou technologií s ohledem na kontext řešeného místa a řešených objektů. Nové obchodní prostory mají výkladce zarovnané s pochozí nivelací vnitřních částí obchodů. Vstupní schody jednotlivých obchodů kvůli nivelace zůstávají zachovány.

Větrání, chlazení a další funkční otvory
Ponecháváme původní vyústění z jednotlivých částí soklu parteru ve vertikální úrovni, ale posunujeme často kompletační otvory. Měníme jednotlivé průřezy do více horizontálního formátu. Funkce ale zůstává zachována.
Původní luxfery v horizontálním směru parteru mezi hlavními sloupy peristylu zakrýváme nově formou roštu z materiálu jekl a povrchové textury / struktury, ze které je kompletace jednotlivého domu parteru. Případně je možné použít žebrovaný plech s texturou dle kompletace jednotlivého domu parteru 1-3.

Svítidla
Horizontální svítidla jsou umístěna náhodně v nové dlažbě v rozměru pochozí pruhové žulové dlažby.
Mají dostatečnou svítivost, chromatičnost a barevnost ve svém výrazu. Mají dobře zvolenou optiku na danou pochozí městskou funkci parteru s daným rozměrem šířky, délky a výšky.
Další horizontální svítidla jsou umístěna pod jednotlivými průvlaky, kde imitují jejich lineární tvar ovšem mají jiný objem. Podporují tektoniku peristylu.
Vertikální svítidla jsou umístěna po délce jednotlivých vnějších sloupů peristylu a respektují tektoniku peristylu. Mají jinou optiku než svítidla v dlažbě parteru a jiný charakter.
Další nasvícení tvoří světelná reklama v rámci banerů vnitřních výkladů fasád, které jsou ale v nočním režimu překryty historizujícími roletami.

Další řešení projektu
Předložený minimalistický projekt architektonické studie vyžaduje dále přesné konstrukční řešení vyprojektované v jiném detailnějším měřítku než je tato studie. Doporučujeme provést doměření geodetem,
Doporučujeme investorovi pořídit následně stavební dokumentaci. Prosíme o pořízení prováděcí dokumentace, dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt by tak mohl být dokončen precizně v odpovídajícím rozpočtu celkových nákladů této stavby dle výše přiložených vizualizací a na základě dopracované výkresové dokumentace studie.
Doporučujeme provést další zaměření geodetem nejen v oblasti nivelace parteru. Doporučujeme provést
studii písem na bannery na fasády, případně studii regulace reklamy a další doporučení Národního památkového ústavu nebo Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.
 
Tým Atelieru Vltava s.r.o.
07/2017 - 01/2018
info@ateliervltava.cz

2VF-Studie projektu

  • Finální architektonická studie proměny I.P.Pavlova v Praze - veřejný prostor parter Sokolská - orez
  • Finální architektonická studie proměny I.P.Pavlova v Praze - veřejný prostor parter Sokolská - bez ořezu
  • Rozpracování - Architektonická studie proměny I.P.Pavlova v Praze, urbanistická a architektonická studie, Praha 2, 2017-2018, CZ - výkresová část dokumentace studie a dsp, dps v pdf
  • Rozpracování - Architektonická studie proměny I.P.Pavlova v Praze, urbanistická a architektonická studie, Praha 2, 2017-2018, CZ - výkresová část dokumentace studie a dsp, dps v pdf