Soutěž o návrh tržnice na náměstí svobody v Kladně, 2014, CZ

Navrhujeme prostor kam se občané budou vracet nejen kvůli požadované funkci tržiště, ale i z důvodů kvalitního veřejného prostoru. Investice města pro dočasnou stavbu je stanovena na 3mil.CZK, což je investice odpovídající dočasné stavbě. Na druhou stranu neumožňuje dostatečně aplikovat větší zásahy do veřejného prostoru ani užití materiálů a mobiliáře pro více kvalitní řešení městského parteru v rámci Náměstí Svobody.

Zdůvodnění zvoleného architektonického a funkčního řešení jednotlivých ploch řešeného území
Trojúhelníková plocha tržiště je na severní straně v blízkosti spojnice mezi západní a východní částí města. Osa Čs.armády je důležitá spojnice a tepna města. Návrh pracuje s koncentrací hlavní funkce tržiště v jižní části řešeného území. Jednotlivé stánky se odvrací od obslužné komunikace Čs.armády zády. Vnitřní prostor tržiště a severní část veřejného prostoru je tak odcloněn od rušné komunikace. Řešený prostor je částečně věnován veřejnému parku, který plynule navazuje na prostor tržiště. Zmíněné plochy spojuje nové geometrické řešení povrchů, které dané plochy opticky spojuje. Plochy spojuje i městký mobilář, který je v obou prostorech tržiště a parku stejný. Propojení prostor tržiště a parku dochází také v podobě charakteru navržené mětské zeleně.

Cílem návrhu je jasně vymezit funkce prostor, jejich uživatele a vytvořit příjemnou část tržnice v rámci Náměstí Svobody. Navrhujeme různé scénáře chování občanů a návštěvníků, které dostanou občany z města do nově navrženého prostoru. Jsou to např. scénáře a funkce: nakupování na trhu, setkávání lidí u hodin tržiště, setkávání v parkové části pro posezení, možnost uzamčení kol ve veřejném prostoru v napojení na funkční trh, scénář procházení kolem trhu v blízkosti hlavní obslužné komunikace Čs. armády, scénář procházení se vnitřní částí trhu s možností dočasného odpočinku na mětském mobiliáři, hraní hry petanque v prostoru parku na mlatu. Uvedené scénáře dopňuje dále vhodná parterová zeleň pro dané funkce a dění na Náměstí Svobody v Kladně.


Kolem hlavní přístupové komunikace Čs.armády navrhujeme vytvořit pás zeleně v napojení na městský mobiliář. Vzniknou tak funkční oddělené zóny pro pohyb obyvatel města rovnoběžně s hlavní komunikací. Vznikne také funkční komunikační pruh ve vnitřní části řešeného území( tržiště), kde je koncentrován provoz osob, kteří jdou přímo na trh nebo jen na setkání k umístěným hodinám ve východní části. Nová parková plocha navazujicí plynule na tržiště umožňuje další setkávání lidí v řešeném území. Do prostoru před panelovým domem je umístěno, mimo řešené území, ve stávajícím stavu území parkoviště. Je odděleno od našeho návrhu další řadou stánků na prodej ve východní části řešeného území. Navrhli jsme popsané scénáře pro nový rozvoj a chování města. Poskytli jsme pro scénáře a
dění vhodné prostory a plochy. Cílem je oživit celý veřejný městský prostor a jeho mobiliář. Cílem je vnést do něj městský život, který občané s radostí opětovně navštěvují.

Výčet a popis použitých povrchových materiálů, mobiliáře a sadovnického řešení

Povrchové materiály
V návrhu jsou použity dva formáty dlažby. Jsou to žulové dlažební kostky o délce hrany 6 cm, které jsou použity na náměstích a dalších prostorách pro pěší. V místech důležitých pěších tahů jsou použity střídané pruhy světlé a tmavé ze stejného materiálu. Jsou pohodlné pro rychlou chůzi a cenově dostupné. Pro zpevněný povrchy parku je užit mlat jako povrch parkové plochy, který přechází ze žulových kostek. Plochy žulových kostek občas střídá zelený trávník nebo kvetoucí záhony ve vhodném poměru.

Stánky na tržnici
Navrhujeme celkeme 22 stánků o rozměru 2000x2300x2300mm. Jsou z tvořeny z dřevěných hranolů a fošen. Základní dřevěný hranol má průřez 80x80mm. Hranoly jsou lepené. Fošny jsou rozměrů 100x20mm a mají různé délky dle potřeby. Stánky jsou postaveny na titanzinkových výškově stanovitelných nohách pro stanovení dynamické výšky díky terénním nerovnostem. Stánky mají celoroční charakter. Jsou plně zaviratelné, zamykatelné a prakticky řešené. Více popisuje grafi cké zobrazení a jeho popis.

Mobiliář
Pro posezení byly vybrány dva typy laviček o délce 180 cm . Jednostranné s opěrkou jsou umístěny zejména v parku. Lavičky bez opěrky jsou v místech s oboustranným přístupem. Nacházejí se u autobusových zastáve u ulice Čs.armády a ve vnitřním parkovém prostoru. Na veřejných prostranstvích jsou umístěny také odpadkové koše, stojany na kola a v místech s potřebou vymezení prstoru či dopravy vodící sloupky. Veškeré stromy vysazené do dlažby mají chráněn kořenový systém stromovými mřížemi.

Osvětlení a dopravní signalizace. Veřejné prostory budou opatřeny osvětlením. Na pěší promenádě v parku nebo u hlavní obslužné komunikace budou osvětleny prostory svítidly na stojanu o výšce 4 m. Tato světla jsou po celé délce kruhového průřezu, jednoduchého designu, který na sebe nestrhává pozornost a splývá s prostorem.

Sadové úpravy
Zeleň centrální části obce je řešena ve dvou celcích. Jižní strana ulice je věnována pěšímu provozu. Proto se zde zeleň objevuje zejména v podobě uličních stromořadí. V severní části pak vzniká několik ploch veřejné zeleně, které na sebe navazují a tvoří celek parku navazujícího na tržnici. Uliční stromořadí je vytvořeno na severní straně nad tržnicí v návaznosti na park. Bude ovšem tvořeno malokorunnými kultivary lip (Tilia
cordata ‚Corzam‘), se šířkou koruny do 6 m. V jižní části u hlavní obslužné komunikace Čs.armády budou vysazeny kultivary javoru babyky (Acer campestre ‚Elsrijk‘) snášející vliv dopravy.
Sadové úpravy se týkají i okraje vnitřní části parkové plochy navazující plynule na tržnici na severním okraji. Zde jsou vysazeny lineárně na okraji řešeného území malokorunné kultivary lip (Tilia cordata ‚Corzam‘). Plocha je řešena částečně pomocí trávníku, který skýtá možnost posezení. Částečně povrch tvoží v komunikačních obslužných průzích také žulové kostky tmavých světlých barev. Do něj jsou vloženy tři záhony, vzhledem k větší reprezentativnosti veřejného prostoru. Pro snadnou údržbu jsou voleny záhony s vyšším stupněm autoregulace mulčované štěrkem. Pro údržbu vyžadují 3 - 4 pochůzky ročně s časovou náročností 4 - 7 min/m2 ročně. Byla vybrána ověřená směs ‚Tanectrav‘ (autor:Cornelia Pacalaj) s kvetoucími trvalkami a trávami s dlouhou dobou působnosti během roku.

Orientační propočet nákladů stavby - ekonomická kritéria anonymního soutěžního návrhu

Celkové fi nanční náklady návrhu jsou ověřeny výpočtem dle tabulek ÚRS Praha 2013 .V rámci celkové investice 3 mil.CZK, jež je v zadání soutěže, je nutné napsat, že možná tyto prostředky bude město moci vynaložit i z jiného než tohoto dotačního titulu. Např. z nadace Proměny nebo ze strukturálních fondů EU, o které město může v roce 2014-2015 zažádat. Investiční návrh jednotlivých etap / fází stavby v čase. Harmonogram možné realizace anonymního soutěžního návrhu ve fázích v průběhu času od 04/2014.

 

2VF-Studie projektu

  • Autorská zpráva
  • Soutěžní návrh na B1
  • Nacenění soutěžního návrhu

Soutěžní návrh

  • Autorská zpráva