Architektonická soutěž Plánské Nábřeží , 03/2015, CZ - 2. místo

Zdůvodnění zvoleného architektonického řešení
Historie města Planá nad Lužnicí je s řekou Lužnicí úzce spjata. Lužnice měla pro určování města vždy velký význam. Zadání architektonické anonymní soutěže se zabývá kultivací hlavního plánského nábřeží, které je přímo napojeno na hlavní městské prostory revitalizované formou architektonické soutěže na Revitalizaci centra města Planá nad Lužnicí proběhlé v roce 2014. Kontext menšího jihočeského města, které leží v částečné konurbaci s městy Tábor a Sezimovo Ústí, vyžaduje lokální zásah v podobě citlivé urbanistické a architektonické nové koncepce území nábřeží o délce cca 800m. Po letech opomíjení kvality a krásy veřejných prostor nábřeží v blízkosti náměstí by měl být tento prostor, dle našeho návrhu, vyzdvihnut a podobně revitalizován nebo proměněn jako dříve užší centrum města.
Návrh s řešením břehu pracuje jen v rámci zadaného území soutěže. Břeh Lužnice, kde postupně vyrostla v historii pěší stezka a cyklostezka meziměstkého a místního charakteru, je dalším velkým potenciálem. Kvalitně by měl být ale řešen celý břeh Lužnice, v širších meziobecních nebo meziměstských vztazích konurbace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, a to nejen pro sezonní měsíce a v zadané délce cca 800m. Jedná se o aktuální myšlenku soudobé architektonicko-urbanistické teorie rozvoje městských a obecních celků v návaznosti na tocích řek.
V nárhu předpokládáme obnovu plánského nábřeží a vytvoření příjemné promenády k trávení volného času obyvatel návštěvníků města. Linie nábřeží by měla tvořit klidný protipól k rušné současné komunikaci procházející centrem města a umožnit rekreační využití a odpočinek ve městě ve formě každodenní rekreace.
Zdůvodnění zvoleného architektonického a urbanistického řešení
Určujicí je směrnice toku řeky ve vztahu k revitalizovanému centru města. Blízké propojení nábřeží na hlavní prostory města ovlivňují i budoucí návrh jeho využití. Řešený prostor, vymezený daným polygonem zadavatele, se nachází převážně na nově zřízené cyklostezce s vybudovaným protipovodňovým valem s poměrně nekvalitním detailem provedení. Závazné podmínky zadavatele, Povodí Vltavy a další ochranná pásma, návaznost na revitalizaci centra v celém řešené území jsou v návrhu plně respektována.
Cílem návrhu je jasně vymezit funkce nově vzniklých veřejných prostor. Jednotlivá hlavní místa podél nové cyklostezky - místa u cukrárny, u elektrárny, u školy, u domu s pečovatelskou službou, u sauny atd. vhodně doplňujeme o další soudobé funkční prvky nábřeží a veřejného prostoru. Návrh se snaží jednoduše vést budoucí uživatele nábřeží formou lokálních , celoúzemních prvků a dominant nábřeží většího a menšího významu dle napojení na centrum města. V území se tak dá pomocí navržených prvků dobře vyznat, bezpečně pohybovat a orientovat.
Návrhujeme vytvořit přirozený klidný protipól k rušné současné komunikaci procházející centrem města. Smyslem je zapojení řeky do života občanů, nalezení nových scénářů dění v území a svébytného života veřejného prostoru revitalizovaného centra města. Návrh se snaží nenásilně maximálně využit jeho potenciálu pro rozvoj města a přitom nenarušit jeho původní kontext, historii a regionální charakter místa.
Stezka a nová cyklostezka podél řeky je v současnosti využívána převážně chodci, cyklisty a in-line bruslaři. Peší jsou často v horší pozici pokud jedou v každém ze směrů cyklista nebo bruslař. Při návrhu tak obecně hledáme v daných reálných příčných profilech místo pro plynulou a bezpečnou procházku pěších.
Hledáme a navrhujeme místa pro cyklisty a in-line bruslaře v každodenní rekreaci. Hledáme a navrhujeme místa pro cyklisty regionální nebo rekreanty, kteří využívájí cyklostezku v charakteru meziměstském mezi městy v konurbaci Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Hledáme a navrhujeme místa k odpočinku pro obyvatele domova s pečovatelskou službou. Hledáme a navrhujeme místa odpočinku, podívání a občerstvení pro rekreanty a místní sportovce na tenisových kurtech v jižní části řešeného území. Hledáme a navrhujeme místo pro jejich pohodlný příjezd automobilem z revitalizovaného centra. Hledáme a navrhujeme pro ně dopravu v klidu neboli parkování. Bezpečná a klidná místa pro odpočinek s výhledem nebo pro kotvení na nábřeží jsou důležitá jak pro místní rybáře tak i mladý pár, který je zde na procházce.
Tato místa pro odpočinek a protipól všedního rušného života tvoří mola a schody do vody v rozumném lokálním kontextuálním počtu a přiměřeném objemu v celé délce řešeného území. Mola jsou místem křížení napojení obslužných komunikací z přilehlého centra města s promenádou kolem vody. Tyto objekty jsou v souladu se zadanou regulací zadavatele a povodí Vltavy. Objekty jsou doplněny o požadované funkce zadavatele jako je např. vhodný městský mobiliář, druh městského osvětlení, kotvení lodí a jsou v souladu řešení návrhu na revitalizaci centra města.
Celkový koncept řešení návrhu nábřeží v napojení na původní realizovaný návrh na revitalizaci centra města tvoří kompaktní lokální kontextuální celek. Město a nábřeží patří více pěším, občanům, náhodným návštěvníkům a cyklistům na úkor automobilové osobní a nákladní dopravy.

Soutěžní návrh

  • Autorska sprava
  • Postery
  • Veřejná prezentace pro pro veřejnost a radu města