Klub, kanceláře a zasedací místnosti objektu SFDI a SŽDC na Praze 9, architektonická studie, realizace , Praha, 10/2017, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Na základě oslovení a na základě veřejného soutěžního anonymního tendru vypsaného Státním fondem dopravní infrastruktury v Praze, dále jen SFDI, jsme vytvořili v 10/2017 architektonický návrh a následnou prováděcí dokumentaci. Jedná se o stavební úpravy a přestavbu klubu SFDI na Praze 9 v ulici Sokolovská 1955/278 na parcele 3242, 3243/2 a 3243/3, k.ú. Praha - Libeň 730891. Návrh se zabývá částí 2.np  řešeného objektu - kanceláří, zasedacích místností a klubu SFDI, přestavbou přilehlých zázemí řešené části.
Základním stavebním programem investora SFDI je vytvořit návrh stavebních úprav a přestavby v reprezentativním duchu státní instituce pro jeho další úspěšné působení.

Instituce a její význam
SFDI je významná instituce, která se podílí na správě, plánování a  výstavbě silnic, železnic a dálnic v České republice. Její pražské sídlo je navštěvováno zástupci zemí EU a zástupci místních samospráv obcí a zástupci statutáních měst z jednotlivých krajů v České republice. Význam objektu má mít reprezentativní charakter nejen dle míry vážnosti rozhodování v řešeném objektu na běhu celé země, případně přeshraničních dopravních mezinárodních projektů v rámci EU. Objekt může být případně navštěvován jednotlivými vysokými úředníky v rámci zemí EU. Objekt je bezpečnostně chráněn kamerami a 24h fyzickou službou ostrahy na recepci, která se střídá ve službách a působí převážně na hlavní vstupní recepci.

Urbanismus
Objekt se nachází na městské třídě Sokolovská, která je umístěna na Praze 9 v katastrálním území Praha - Libeň v zastavitelném území hlavního města Prahy.
Řešený objekt je v dostupné vzdálenosti od centra města. Řešený objekt je zapsán v katastru jako památkově chráněné území. Jedná se o širší centrum města hlavního města Prahy.

Architektura
Státní fond dopravní infrastruktury získal řešené prostory, které jsou již delší dobu v původní podobě z 90.let. Stávající stav je již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Na základě vyhodnocení současného stavu a nutných požadavků na další fungování instituace SFDI se vedení rozhodlo vylepšit stávajích prostory sídla
ve fázích. Jedním z dalších kroků je vypracování vhodného prostředí klubu SFDI včetně přilehlých zázemí. Místo je důležité pro setkávání kolegů na SFDI, místo je důležité pro existenci dvou zasedacích místností, které jsou navšetěvovány cizími nebo interními pracovníky.. Vzniklé prostory by měly poskytovat veškeré fukce ze stavebního programu investora a předmětu činnosti instituce. Nové kancelářské nebo zasedací prostory by měly ukázat na význam insituce SFDI nejen  v ČR, ale také v rámci Evropské unie. Přilehlé zázemí tvoří kuchyňka, jídelna, umývárna a wc v napojení na umývárny.

Navrhujeme vytvořit kvalitní vstupní prostor chodby, který dále prostupuje do přiřazených jednolivých funkcí. Chodba a její charakter je založen na prosklení s respektem k původnímu skeletu / konstrukčnímu schéma. Prostupnost denního přirozeného osvětlení do centrální části chodby je žádoucím prvkem, který základním přístupem prostor opticky prostupuje. Jednotlivé transparení výhledy do kanceláří umožňují větší prostorovou jistostu pro návštěvníky. Optická transparentnost je základním principem celého návrhu. Umožňuje denní přirozené osvětlení z obou stran. Skleněné příčky z dřevěným rámem vytvářejí příjemné prostředí pro dlouhodobou práci v řešené instituci.

V rámci úprav v interieru navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci. Skelet doplňujeme příčkami v novém uspořádání. Ty jsou hlavně zděné z příčkového materiálu, instalační nebo skleněné hlavně ve vstupní  chodbové části. Některé původní dělení mezi jednotlivými prostory je také přemístěno či dále upraveno.

Práce jednotlivých zaměstnanců a týmů v rámci SFDI je velmi časově náročná. Prostředí tak musí být motivující a být vhodným prostředím pro trávení delšího pracovního času v průběhu dne. Musí umožňovat pocit rozvoje osobnosti a hrdosti zaměstnanců na svoji instituci a její význam.

Prostředí, které navrhujeme by mělo vzbuzovat pocit radosti z užívaného prostředí a vlastního povolání za užití všech soudobých technických a materiálních řešení v architektuře. V návrhu pracujeme hlavně s prvky hydroponie. Pracujeme s prvky režimu nasvícení a podsvícení, které zdůrazňují přísné linie. Naopak v místnostech toalet, umýváren, kuchyňky a jídelny  je zázemí vytvořeno jako dostatečně intimní.

Dispozice
Hlavní vstup do objektu v rámci 2.np je z recepční části v 1.np. Schodiště nebo výtah umožňují jednoduchý přístup  do pravého křídla 2.np, kde se nachází prostory klubu, kanceláří a zasedacích místností SFDI v jednom napojeném celku přístupové chodby.
Hlavní vstupní chodbou je možné se dostat přímo do jednotlivých kanceláří nebo zázemí. Na konci chodby jsou toalety a přímo napojená umývárna, kuchyňka s jídelnou. Vše je dostatečně technicky řešeno včetně využítí jednotek vzduchotechniky pro možnost sezonního přehřívání úředních prostor.
Kvalitní architektura je světlo a prostor - návrh má vytvořit čistý obdélníkový prostor s dostatečnými prostorovými a světelnými kvalitami. Případně dbáme na celkové napojení do dvora nebo celkové prosvětlením prací na fasádě objektu, kdy tvoříme francouzská okna a získáváme cenné přirozené denní osvětlení až do vstupní chodby za aplikace skleněných příček až do podhledu stropní konstrukce.

Konstrukce
Navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci a nově jí doplnit příčkami. Ty jsou hlavně zděné
či skleněné ve stupní chodbě. Nová vstupní část chodby je z lehkého obvodového pláště ze dřevěné konstrukce. Některé původní dělení mezi zázemím a kancelářskými prostory je zachováno. Vestavěné skříně vycházejí z potřeb úložných prostor instituce. Skleněné příčky a jejich členění kompletacemi je zpracováno v projektu prováděcí dokumentace. Původní překlad je u francouzský oken do dvora, kde měníme fasádu vnitrobloku. Nasvícení je řešeno formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických roštových systémů horizontálních a vertikálních Al profilů UW, CW.


Větrání, chlazení a vytápění
Klimatizace bude zachována v některých místnostech, naopak někde je nově umístěna pod podhledem nově vzniklých kanceláří, jídelny, kuchyňky. Nová otopná tělesa jsou umístěna pouze u nových kompletací na fasádu. Původní otopná tělesa pod parapety na východní straně objektu jsou nově umístěna do SDK předstěn s revizními otvory pro další minipulaci a nutnou cirkulaci otopného systému a tepelného režimu  kancelářské místnosti. Zastínění západně orientované fasády  je řešeno u nových kompletací externí isokastlovou žaluzíí, která řeší přehřívání na vnějším plášťi objektu, což je nejvíce efektivní řešení celé problematiky.

Materiály
Podlahu navrhujeme řešit formou Vinyl v RAL 7038 nebo stěrkové podlahy, případně dlažby v zázemí
Důraz je kladen na podlahu, zdi a úložné prostory. Nové lineární umělé osvětlení jako nasvícení a podsvícení, zasklených nebo zazděných příček s kompletacemi dodává celému celku architektonické soudobé hodnoty včetně reprezentativního důrazu v detailu. Zdi ponecháváme bílé. Jednotlivé části budou doplněny vhodným bílým nábytkem z MDF, vhodnou zelení a obrazy nebo fotografiemi s doplňujícím charakterem. Kuchňku a jídelnu navrhujeme v nábytkové části z materiálu MDF mat / lesk s povrchovou folií Trob č.11.

Vhodným doplňkem klubu SFDI může být stěna z masivního dřeva z materiálu DUB nebo zeleně v interieru řešená pomocí systému hydroponie. Řešení poskytuje vhodné a osvěžující klimatické interiérové prostředí, kde se dá dobře pracovat. Masivní dřevo naopak vnáší klidné prostředí s priřozenou vůní oproti syntetickým dalším materiálům.
Dále navhujeme doplnit řešení interieru, na základě spolupráce s grafikem, formou nátisků nebo potisků s charakterem konceptu, který se bude vztahovat k činnosti SFDI.
Další materiálová charakteristika je patrná z přiložených vizualizací budoucího stavu klubu SFDI v Praze.

Svítidla
Svítidla vhodně doplňují materiálové řešení a řešení nábytku. Dále vhodně funkčně a zónově řeší jednotlivá pracovní místa. Jde o vytvoření nasvícení a podsvícení ve večerních hodinách, kdy získáme nový charakter řešených vstupních. Nasvícení je řešeno konstrukčně formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů. Nad vstupní chodbou a kuchyňskou linkou jsou zapuštěná svítidla v podhledu o dostatečné intenzitě. Kuchyňská linka je nasvícena a podsvícena zabudovanými LED svítidlami s požadovanou svítivostí a chromatičností pro danou funkci.

Další řešení projektu
Předložený projekt prováděcí dokumentace vyžaduje dále přesné konstrukční řešení v dílenské dokumentaci na část vstupní chodby - lehký obvodový plášť vnitrní skleněné stěny vyprojektovaný v jiném detailnějším měřítku než je tato prováděcí dokumentace.
Doporučujeme investorovi  spolupracovat narealizaci s certifikovanými výrobci a dodavateli hlavně u složitějších prvků konstrukce. Další je možné doplnit v následné dokumentaci zadávací pro dodavatele stavby, aby projekt mohl být dokončen precizně v odpovídajícím rozpočtu.
Další materiálová a prostorová charakteristika je patrná z přiložených vizualizací budoucího stavu klubu SFDI v Praze.

Tým Atelieru Vltava
11/2017
info@ateliervltava.cz