Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí, 2014, CZ - 1.místo - příprava realizace pro 2014-2018

Zdůvodnění zvoleného celkového územního řešení

Město Planá je jihočeské město na řece Lužnici s průmyslovou tradicí. Zadání se zabývá revitalizací centra města Planá
nad Lužnicí a jeho novým soudobým pojetím. Kontext menšího jihočeského města, které leží v částečné konurbaci s městy
Tábor a Sezimovo Ústí, vyžaduje citlívý zásah v podobě revitalizace v centrální části města. V konurbaci existují města v
propojení jednou hlavní původní komunikací, vedoucí ze středu na jih Čech. V současné době zmíněná města konurbace
postupně získávají svoje obchvaty v podobě dálnice D3 a dalšími úpravami. Toto jsou příležitosti pro revitalizaci městských
center, kterými dříve vedla jedna z hlavních komunikací propujující převážně střed a jih Čech. Jedno z takových
center je i ve městě Plané nad Lužnicí.

 

Zdůvodnění zvoleného architektonického a dopravního řešení
Centrum města Planá je silně ovlivněno svou lokací v rámci města. Řešený prostor, vymezený pevně daným polygonem
zadavatele, se nachází na přímém napojení na hlavní komunikaci (úroveň komunikace dopravy mezi městy). O tom
svědčí velká dopravní zátěž. Je způsobena nedokončenou dálnicí ve své celé délce a částečně í díky místnímu průmyslu v
dojezdové vzdálenosti města Planá nad Lužnicí.
Zvýšenou dopravní zátěž a její pokles není nyní lehké určit v pevném časovém horizontu. Díky nejasnému termínu dokončení
dálnice D3, faktického obchvatu Plané, je nutné v soutěžním návrhu dále počítat i s možností etapizace řešení
revitalizace centra.

V rámci zmíněné etapizace naší celkové koncepce počítáme po úplném dokončení dálnice D3 s ještě patrnějším zklidněním
průjezdové hlavní komunikace. Řada řidičů již nebude mít důvod totiž pokračovat po původní staré komunikaci.
Centrum se více zklidní a využití navrženého řešení umožní jeho kvalitnější prožitek a v rámci kontaktu s dříve rušnou
komunikací, která se postupně zklidňuje.


Cílem návrhu je jasně vymezit funkce prostor, jejich uživatele a vytvořit přirozené centrum města. Návrh pracuje s koncentrací
funkcí v jižní části řešeného území, kde se nachází škola, školka, kostel, fara a panelový dům. V blízkosti je také
radnice. Do prostoru před školou a kostelem bylo vloženo hlavní náměstí, jehož využití bylo posilněno umístěním autobusové
zastávky při jeho okraji. Zastávkou byl také oživen prostor před panelovým domem. Podél západní strany ulice,
kde se nachází obchody je vedena pěší promenáda, která vede až na nové náměstí a dotváří prostor centra. Jihovýchodní
část řešeného území je pak koncipována jako „zelená“ část centra. Každému typu dopravy - pěší, cyklistická a motorová
doprava je vymezena linie po které se může centrem bezpečně pohybovat. Není opomenuto propojení s řekou Lužnicí.

Centrální plocha náměstí se stává spojnicí mezi severní a jižní částí města, které sleduje řeku i ve stejné orientaci na
světové strany. Jako jedinná důležitá spojenice - hlavní tepna města - se stává severojižní osa náměstí spojnicí obytných,
průmyslových a částí služeb pro obyvatele města.
V rámci revitalizace navrhujeme vytvořit několik základních funkčních prostor města a ty spojit ve vhodném dopravním
řešení jednotlivými druhy komunice pro pěší, cyklisty a osobní automobily.

Nově vzniklé náměstí před kostelem a školou se stává atraktivní pro místní pěší, náhodné návštěvníky v blízkosti Lužnice
i cyklisty. Původní dopravní zátěž je redukována pomocí zakladních soudobých opatření jako je zúžení jízdního pruhu
nákladní a osobní dopravy, zákazu vjezdu nadměrných nákladních automobilů , redukování rychlosti, aplikování principu
obytných ulic, vytvoření komplexní dopravní sítě pro základní druhy dopravy - kolo, osobní automobil, zásobování, nákladní
automobil do 3,5t.

Dopravní systém je založen na zúžení hlavní komunikce, která je redukována zúžením na úžší profi l o šířce 7,5m pro
osobní automobily v obou směrech. Dopravní systém je podpořen o semafory, aby komplexní systém mohl spolehlivě
fungovat. V rámci celé šířky uličního profi lu mohou tak vznikout cyklistické pruhy orientované každý v jiném směru.

Řešení také umožňuje vytvoření širších pěších částí a lepší napojení na nově vzniklé obytné ulice. Celková komunikace v rámci města je tak více bezpečná, přehledná a pohodlná.
Město tak více patří pěším, občanům, náhodným návštěvníkům a cyklistům na úkor automobilové osobní a nákladní dopravy.

Některé ulice jsou vytvořeny nově jako obytné. S tím souvisí i další dílčí úpravy v rámci dopravního řešení a řešení
parteru tohoto druhu.
V rámci parkování v klidu jsme při analýze nalezli v řešeném území 60 parkovacích stání. Z toho jsme navrhli celkový
počet 64 stání včetně 11 původních stání. Kapacitu parkování jsme tak navýšili o 4 parkovací stání. Nově se budou muset upravit celkem 53 parkovacích stání.


Výčet a popis použitých povrchových materiálů, mobiliáře a sadovnického řešení

Povrchové materiály
V návrhu jsou použity dva formáty dlažby. Jsou to žulové dlažební kostky o délce hrany 6 cm, které jsou použity na náměstích
a dalších prostorách pro pěší. V místech důležitých pěších tahů jsou použity žulové bloky o rozměrech 100 x 30 cm,
které jsou pohodlné pro rychlou chůzi. V dlažbě z žulových kostek je použito několik odstínů šedé, které vymezují důležité
prvky, dávají povrchu charakter a podstatný detail.

Další zpevněné povrchy
V parku před školní družinou a přilehlé edukační zahrádce u vody je použit mlatový povrch. Pod posezením u řeky je
navržen štěrkový trávník, snášející častější využívání.

Mobiliář
Pro posezení byly vybrány dva typy laviček o délce 180 cm . Jednostranné s opěrkou jsou umístěny zejména na pěší promenádě
a náměstí. Objevují se také v parku. Lavičky bez opěrky jsou v místech s oboustranným přístupem. Nacházejí se
u autobusových zastávek, před panelovým domem a v parku.

Na veřejných prostranstvích jsou umístěny také odpadkové koše, stojany na kola a v místech s potřebou vymezení prostoru
či dopravy vodící sloupky. Veškeré stromy vysazené do dlažby mají chráněn kořenový systém stromovými mřížemi.
Osvětlení a dopravní signalizace
Veřejné prostory budou opatřeny osvětlením. Na pěší promenádě, náměstí, v ulicích vedoucích k řece, v okolí panelového
domu a edukační zahrádky budou osvětleny světly o výšce 4 m. Tato světla jsou po celé délce kruhového průřezu,
jednoduchého designu, který na sebe nestrhává pozornost a splývá s prostorem. Dopravní komunikace a východní strana
hlavní ulice bude osvětlena výkonnějšími světly o výšce 8 m.

Dva přechody pro chodce budou opatřeny dopravní signalizací, která bude zároveň preferovat veřejnou dopravu systémem
zabudovaného senzoru ve vozovce, aby se autobusy snadno vrátily do provozu. Při výjezdu ze zastávky tak autobus
bude preferován před individuální automobilovou dopravou vlastní světelnou signalizací určenou pro hromadnou dopravu.

Sadové úpravy
Zeleň centrální části obce je řešena ve dvou celcích. Západní strana ulice je věnována pěšímu provozu. Proto se zde zeleň
objevuje zejména v podobě uličních stromořadí. Ve východní části pak vzniká několik ploch veřejné zeleně, které na sebe navazují a tvoří celek.
Uliční stromořadí na západní straně ulice navazuje na původní alej. Bude ovšem tvořeno malokorunnými kultivary lip (Tilia
cordata ‚Corzam‘), se šířkou koruny do 6 m. V prostoru náměstí toto stromořadí pokračuje a vrcholí původní vzrostlou
lípou před kostelem. Vzrostlá lípa je ponechána také v parteru náměstí, kde se stane dominantním prvkem, bude přinášet
stín a příjemné klima. Podél komunikace jsou mezi parkovacími stáními vysazeny stromy s travinným podrostem, které
rozbíjí souvislou řadu stojících aut. Zde budou vysazeny kultivary javoru babyky (Acer campestre ‚Elsrijk‘) snášející vliv
dopravy. Za kostelem vzniká klidné spirituální místo, odcloněné od ruchu školy řadou úzkých habrů (Carpinus betulus
‚Pyramidalis‘). Jejich podrost, stejně jako čtvercovou plochu v dlažbě tvoří břečťan (Hedera helix), který nevyžaduje náročnou
údržbu a symbolizuje původní hřbitov, který se nacházel kolem kostela.

Sadové úpravy ve východní části začínají předprostorem panelového domu. Zde jsou vysazeny opět malokorunné kultivary
lip (Tilia cordata ‚Corzam‘). Plocha je řešena pomocí trávníku, který skýtá možnost posezení. Do něj jsou vloženy tři
záhony, vzhledem k reprezentativnosti prostoru. Pro snadnou údržbu jsou voleny záhony s vyšším stupněm autoregulace
mulčované štěrkem. Pro údržbu vyžadují 3 - 4 pochůzky ročně s časovou náročností 4 - 7 min/m2 ročně. Byla vybrána
ověřená směs ‚Tanec trav‘ (autor:Cornelia Pacalaj) s kvetoucími trvalkami a trávami s dlouhou dobou působnosti během
roku.

Zeleň pokračuje parkem, který je vymezen řadami stromů. Stromy mezi parkovacími stáními a linie od školní družiny
budou malokorunné kultivary javoru (Acer campestre ‚Elsrijk‘), skupina stromů kolem laviček pak okrasné hrušně (Pyrus
calleryana ‚Chanticleer‘). Plocha parku je řešena trávníkem v němž budou umístěny hrací prvky.
Na park navazuje edukační a participační prostor komunitní zahrádky určený pro školu a obyvatele města. Zde budou
vysazeny bylinky, zelenina a další rostliny, které mohou sloužit k výuce dětí. V prostoru se budou nacházet vymezené plošky
podle původu rostlin, jak geografi ckého, tak dle přírodních podmínek. Dále zde budou plošky s rostlinami užitkovými
a okrasnými. Zahrádka je pomocí dřevěného mola spojena s rybníkem - další rekreační plochou.
Orientační propočet nákladů stavby - ekonomická kritéria
Případné celkové fi nanční náklady návrhu jsou ověřeny výpočtem dle stavebních tabulek ÚRS Praha pro rok 2013.

Možnost etipazace fi nancování stavby i stavební obecný harmonogram jednotlivých částí řešeného území je popsán detailně
v rozpisu jednotlivých etap s časovým obecným milníkem na konci textu.
Historie města Planá nad Lužnicí je s řekou Lužnicí velmi spjato, proto se v nárhu nepředpokládá odtržení části investic
od vody - od břehů Lužnice. Právě naopak by tento prostor měl být vyzdvihnut a vytvořen v další části, etapové fázi investice
města, tak aby mohl být užíván co největším spektrem veřejnosti v návaznosti na řešený centrální prostor města.
Náš návrh však s řešením břehu pracuje jen v rámci zadaného území. Břeh lužnice, kde vyrůstá nyní cyklostezka je dalším
velkým potenciálem a měl by být řešen kvalitně celý břeh a to nejen pro sezonní měsíce.

V rámci celkové investice 25 mil.CZK, jež je v zadání soutěže, je nutné napsat, že možná tyto prostředky bude město moci
vynaložit z jiného než tohoto dotačního titulu. Např. z nadace Proměny nebo ze strukturálních fondů EU, o které město
může v roce 2014-2015 zažádat.

Na následující straně je tabulka bilancí nových ploch a jejich nacenění dle ÚRS Praha 2013, která doplňuje přehled o
ekonomickém kritériu návrhu.
Investiční návrh jednotlivých etap/fází stavby v čase. Harmonogram možné realizace anonymního soutěžního návrhu ve
fázích v průběhu času od 04/2014.

1.etapa
03-12/2014 vypracování prováděcí dokumentace po ukončení soutěže formou výběrového řízení bez uveřejnění,
možná spolupráce s nadací Proměny pro získání možnosti grantu na prováděcí projekt nebo možost získání dotací na
provedení veřejného prostoru s edukativním charkaterem v rámci dotačních programů EU na základě sout. projektu.
2.etapa
01/2015 přípravné práce, zahájení prací na úpravě parteru města - prostor náměstí před školou a kostelem,
přípravné práce na úpravě prostoru kolem vodní plochy - participační záhonky pro obyvatele
úprava obytných ulic - přípravné práce, zahájení realizace, vyčerpáno cca 50% z celkového rozpočtu 25 mil.Czk vč. DPH
3.etapa
02/2016 dokončení prostor náměstí před školou a kostelem, úprava jedné strany komunikačního pruhu včetně zastávek,
čerpání dotací EU na dopravní řešení a tržiště, 08/2016 dokončení opravy jednoho pruhu a zahájení úpravy druhého
silničního pruhu, dokončení 1x zastávky MHD, vyčerpáno cca 80% z celk. rozpočtu 25 mil.Czk vč. DPH
4.etapa
01/2017 přípravné práce pro úpravu prostor v rámci aleje s tržištěm v severní části řešeného území, zahájení realizace
prostoru severní části v 04/2017, osázení zeleně do fi nální podoby na všech částech parteru, dokončení mobiliářem
5.etapa
dokončovací a uklídové práce, osazení fi nálního dopravního značení, úpravy břehu v rámci obytné ulice - schody do
vody
6.etapa
slavnostní otevření v létě 2017/2018 dle dodržování stav. harmonogramů realizačních fi rem, které nelze zaručit, vyčerpáno
100% dotačního titulu

 

Autoři projektu: Iveta Horáková, Almudena Rodriguéz Hortgiuela, Jan Psota, Ján Augustin, Tomáš Bezchleba a Zbyněk Buchta

Odevzdání:15.1.2014

Výsledky a zveřejnění: 27.1.2014

2VF-Studie projektu

 • 3d model ze soutěžního návrhu - finál
 • Vizualizace soutěžního návrhu
 • Revitalizace centra města a rekonstrukce náměstí v Plané nad Lužnicí
 • Revitalizace centra města a rekonstrukce náměstí v Plané nad Lužnicí
 • Revitalizace centra města a rekonstrukce náměstí v Plané nad Lužnicí
 • Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí, architektonická studie a realizace
 • 3D model - ukončenie štúdie (2015_03_09)
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Architektonická soutěž Planá nad Lužnicí - autorská zpráva - pdf
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Architektonická soutěž Planá nad Lužnicí - finální plachty v pdf
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Katalog konzultace 1 úpravy soutěžního návrhu STS1 - 20141126
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Katalog konzultace 2 úpravy soutěžního návrhu STS2 - 20141218
 • Katalog konzultace 3 - 20150120 úpravy architektonického soutěžního návrhu - exporty a prespektivní náhledy
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Pracovní katalog studie, konzultace 3 - 20150215, uprava náměstí a revitalizace centra města Planá nad Lužnicí, Jižní Čechy, 2013-2018, Česká republika
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • 3d model upravene namestie
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci
 • Planá nad Lužnicí - revitalizace a rekonstrukce náměstí, vizualizace a náhledy architektonické studie náměstí pro realizaci

3VF-Územní řízení

 • 3d model DUR V1 - 20150901
 • Projekt územního řízení - dokumentace dopravy, 20151105
 • Projekt územního řízení - dokumentace dopravy, 20151105
 • Výkres dopravy DUR,pdf, 20151123
 • Výkres dopravy DUR,pdf, 20151123
 • 3D model DUR, 20160113
 • Situace dopravy v pdf, DUR, 20160218
 • Situace dopravy v pdf, DUR, 20160218
 • Katalog DUR - K2, územní řízení, Planá n Lužnicí 20181119

Press/media

 • Lesk a bída českých architektonických soutěží,Planá nad Lužnicí, prezentace, 17.09.2014

  Soutěžní návrh

  • Architektonická soutěž Planá nad Lužnicí - autorská zpráva - pdf
  • Architektonická soutěž Planá nad Lužnicí - finální plachty v pdf
  • Veřejná prezentace pro zastupitelstvo

  územní studie ÚPP 2VF - ÚS+ÚAP

  • Katalog - zmena prechodu pre chodcov a autobusových zastávok
  • Katalog konzultace 3 - 20150120 úpravy architektonického soutěžního návrhu - exporty a prespektivní náhledy